Loading

Г-н Иван Портних в качеството си на кмет на Община Варна, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“ 

Относно: Подкрепа за изпълнение на Проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)

“Община Варна подкрепя усилията за създаване на благоприятни условия за икономическия растеж на региона и изразява принципна подкрепа за изпълнението на проект “Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) EU Gateway”, който планира да изгради логистичен коридор от Азия през Порт Варна в направление Централна Европа.”

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ, Кмет на Община Варна

(Заявена подкрепа  чрез писмо № РД18023821ВН_005ВН/09.01.2019 г. към Министерство на финансите (МФ) от Община Варна в подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway“ на Сдружение с нестопанска цел „Клъстър Черноморска икономическа зона“ (СНЦ „КЧИЗ“) в обществена полза)

На 24.01.2019 година след успешна презентация извършена от Д-р инж. Дойчин Ников на проекта “Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) EU Gateway” на Клъстер Черноморска Икономическа в Постоянна Комисия (ПК) “Европейски въпроси и международно сътрудничество” към Общински съвет – Варна, комисията с пълно мнозинство подкрепи проекта и реализацията на нов Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) EU Gateway през град Варна и пристанище Варна! 

Loading

Mr. Ivan Portnich, in his capacity as mayor of the Municipality of Shumen, stated his support for the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ 

Subject: Support for the implementation of the project “Bulgarian Logistics Corridor (Asia – Port Varna – Central Europe – EU Gateway)”

“Varna Municipality supports the efforts to create favorable conditions for the economic growth of the region and support in principle for the implementation of project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway”, who is planning to build a logistics corridor from Asia via Port Varna in Central Europe.”

IVAN PORTHICH, mayor of Varna Municipality

(supported by letter № РД18023821ВН_005ВН/09.01.2019 г. to the Ministry of Finance (MF) from  Varna Municipality in support of the project “Bulgarian Logistic Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of the Non-profit association “Black Sea Economic Zone Cluster” (NGO “BSEZC”) in public benefit)

On 24.01.2019 after a successful presentation by Ph.D. Eng. Doychin Nikov of project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway”  of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ in the Permanent Commission (PC) “European Affairs and International Cooperation” at the Municipal Council – Varna, the commission with a full majority supported the project and the realization of a new EU logistic corridor (Asia – Port Varna – Central Europe) through city Varna and port Varna!

Shumen Municipality supported the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ Официално представяне на проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ в дирекция Пристанище Варна ЕАД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share