Първото заседание на междуведомствена работна група  “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“

На 17 април 2022 година СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” беше организатор и домакин в град Варна на първото заседание на работна група за за ускорено икономическо развитие на области- Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Разград и Русе, постигане на логистична свързаност на пристанища Варна, Бургас и Русе с Централна Европа и Азия.
 
В междуведомствената работната група участваха представители на министерства, председатели на комисии в Народно събрание (НС), държавни инстанции, областни администрации, пристанища, официални гости от България и чужбина, експерти от СНЦ КЧИЗ, от СНЦ “Бъдеще за Варна” и от други НПО-та:
– г-жа Златомира Карагеоргиева – Мострова – Зам.председател на Комисия по транспорт и съобщенията към Народното събрание (НС);
– Министерство на Околната Среда и Водите: инж.Весела Кирилова – Директор на РИОС-Варна, инж.Надя Иванова – и.д. Директор дирекция “ПР към Басейнова дирекция “Черноморски Региона” и г-жа Мира Робинова – БДЧР;
– Областна администрация Варна: г-н Благомир Коцев – областен управител и г-н Александър Николов – Зам.областен управител;
– Областна админисрация Бургас: г-н  Пламен Янев – Зам.областен управител и г-н Тодор Иванов – Зам.областен управител;
– Областна администрация Шумен: Д-р Владимир Йолов – областен управител;
– Областна администрация Търговище: г-н Станимир Парашкевов – областен управител;
– Областна администрация Разград: Д-р Деян Димитрив;
– Официален гост от Катар: г-жа Елена Йорданова – експерт инвестиции;
– Пристанище Варна ЕАД: инж. Любомир Добрев -Директор Пристанище Варна -Изток;
– Варненска Търговска-Индустриална Камара: инж. Иван Табаков – председател;
– СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”: Д-р инж. Дойчин Ников – председател , Проф. Д-р инж. Николай Янев – Член на УС, инж. Васил Стоянов – експерт и координатор град Бургас, г-н Фердун Молов – координатор град Варна, г-жа Кремена Ангелова – експерт, инж. Веселин Великов – експерт;
– СНЦ “Бъдеще за Варна” – г-н Станчо Тороов – координатор;
– СНЦ “Регионален Иновационен Център” – г-н Радослав Кърджиев – председател;
– СНЦ “Защита на гражданите и държавата” – Проф. Петьо Хаджиев – председател; 
включително и официални гости: г-жа  Диана Ленкова – журналист, г-н Александър Тодоров, г-жа Надка Йонова и други лица.

 

Според ПРОГРАМАТА на работната група “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“:

10:00 часа – Д-р инж. Дойчин Ников – председател на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ официално откри междуведомствената работната група и направи привествие от името на организаторите СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ) към всички присъстващи лица – министерства, областни управители, камари и официални гости.
10:10 часа – Д-р инж. Дойчин Ников председател на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“, представи целите и задачите на формираната междуведомствената работна група за ускорено икономическо развитие на области – Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Русе, пристанища Варна, Бургас и Русе в цел привличане на мащабни ЕС и ПЧИ инвестиции към проекти с висока добавена стойност към БВП на областите, черноморски и североизточен регион на Р България или към зона (ЧИЗ).

 

10:20 часа – Д-р инж. Дойчин Ников председател на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ – официално представи проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway стартиран в обществена полза от СНЦ „КЧИЗ“ и заложен за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР).
 
✅ Председателят на управителния съвет на СНЦ „КЧИЗ“ – д-р инж. Дойчин Наков представи разработената от Клъстера проектна идея „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway“ за създаване на нов логистичен коридор на България: Азия – Варна – Шумен – Разград – Русе – Централна Европа (EU Gateway)“.
✅ В рамките на проекта се планира изграждане на модерни индустриални паркове във Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе.
✅ Амбицията е да се пренасочи през България част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа.
✅ Планира се изграждане на Европейски експоцентър в Белослав до Фериботен комплекс – Варна, в който всички области от Североизточна България да имат постоянни тематични павилиони, в които местният бизнес да излага продуктите си и да се сключват сделки с купувачи и инвеститори.
✅ Планира се пълен капитален ремонт на Аспарухов мост.
✅ Анализират се възможностите за изграждане на втори мост край Варна.
✅ Финансиране ще се търси от европейските фондове с директно кандидатстване в Брюксел.
✅ Сформирана бе междуведомствената работна група „Ускорено икономическо развитие на Черноморска икономическа зона“
✅ Официално беше представен екологичен и мащабен проект стартиран 2019 година от СНЦ КЧИЗ в цел намиране на окончателно решение на всички екологичните проблеми в Белославско езеро до 2027 година. Проекта се предвижда да се изпълни чрез кандидатстване за ЕС финансиране след провеждане на широка публична дискусия. Изпълнението на проекта ще реализира нова екологична визия на Белославското езеро и Девниската низина.
 

 

10:50 часа – г-жа Елена Йорданова – експерт инвестиции (гост от Катар) официално представи:
✅ Възможностите за привличане на мащабни Преки Чужди Инвестиции (ПЧИ) към големи инфраструктурни проекти по „твърди“ мерки към България от големи инвестистиционни фондове – Катар и Дубай.
✅ Възможности за акумулиране на мащабни ЕС средства (чрез Юнкер и ЕИБ) към големи инфраструктурни проекти по „твърди“ мерки към България чрез гарантирано изпълнение на проектите чрез участие на международни компании за проектен мениджмънт със значителен професионален опит по реализация на големи инфрастрактурни проекти в Европа, Катар и Дубай.
✅ Възможности за акумулиране от Р България (преки бенефициенти по проекти: министерства МРРБ, МТ и МИ), областни администрации и общини) на грандови безвъзмездни ЕС средства ОП2021-2027 за изработка на технически проекти (т.н. техническа помощ) на нови логистични зони и за реализация на други инфраструктурни проект по „твърди“ мерки – директно от Брюксел (ЕК) от вече установени контакти.
 

 

11:10 часа – инж. Иван Табаков – председателя на Варненска Търговска Индустриална Камара (ВТИК) представи възможности за ускорено икономическо развитие на област Варна, основни дейности и задачи изпълнявани от камарата ВТИК в съдействие със СНЦ КЧИЗ и с други инстанции.
 

 

11:25 часа – Официално привествие направи г-жа Златимира Карагеоргиева – Мострова – Зам.председател на Комисия по транспорт и съобщенията към Народното събрание (НС).
 

 

11:35 часа – Официално привествие направи г-н Благомир Коцев – Областен управител на Варна.
 

 

11:35 часа – Официално привествие направи г-н Александър Николов – Зам.областен управител на Варна.
 

 

11:45 часа – Официално привествие и изказване направиха областни управители и официални гости: Д-р Владимир Йолов – областен управител на Шумен, Д-р Деян Димитров – областен управител на Разград, г-н Станимир Парашкевов – областен управител на Търговище, г-н Пламен Янев – областен управител на Бургас и проф. Петьо Хаджиев – председател на СНЦ “Защита на Гражданите и Държавата” и г-н Станчо Тодоров.
 

 

✅ Предвижда се стартиране на заседания на регионалните съвети за развитие и на работни групи по области с участието на местния бизнес.
✅ Всички участници в срещата, с консенсус, се обединиха около позицията, че трябва да започне съвместна работа по реализация на мащабния проект.
☑️ Д-р инж. Дойчин Наков даде пример, за вече реализиран подобен проект в Румъния, благодарение на който пристанище Костанца се превърна в най-важния за Европейския съюз черноморски порт. Пристанището е разширено и товарооборотът е нараснал над 10 пъти. Изградени са индустриални паркове в редица румънски градове. В град Орадеа, Румъния (с население около 180 000 жители) вече са инвестирани 320 млн. евро по финансирани от ЕС проекти за изграждане и развитие на индустриална зона.
 
 
 
12:25 часа – Беше проведена процедура по избор на председател на работната група и гласуване на номинации от членове на работната група (ЧИЗ) с право на глас.
✅ Предложение за председател на работната група направиха г-н Станчо Тодоров и г-н Васил Стоянов за Д-р инжДойчин Ников, като бяха изтъкнати неговите заслуги и дългогодишен труд по реализация на мащабни проекти и инициативи в цел общо икономическо развитие на Североизточна България, Черноморският регион и в цел реализация на мащабният проект за нов логистичен коридор изпълняван от СНЦ КЧИЗ под неговото председседателство.
✅ С пълно единодушие за председател на междуведомствена работна група  “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ беше избран Д-р инж. Дойчин Ников.
 

 

12:25 часа – Беше проведена процедура по избор на зам.председатели на работната група и гласуване на номинации от членове на работната група (ЧИЗ) с право на глас.
✅ По предложение на Областния управител на Варна, г-н Благомир Коцев, с единодушие г-н Александър Николов – Зам.областен управител – беше избран за заместник председател на междуведомствената работна група „Ускорено икономическо развитие на Черноморска икономическа зона“.
✅ По предложение на Зам.областния управител на Бургас, г-н Тодор Иванов, с единодушие г-н  Пламен ЯневЗам.областен управител беше избран за втори заместник председател на междуведомствената работна група „Ускорено икономическо развитие на Черноморска икономическа зона“.
 

 

13:20 часа – Бяха разгледани предложения за планиране на теми за следващи заседание на работната група (ЧИЗ) за регионални инфраструктурни проекти – Варна, Бургас, Добрич, Търговище, Разград и Русе:
 

 

(1) град Варна – плануване месец април-май /Прието с мнозиство/:
Предложение тема (1) на Д-р инж. Дочин Ников: Плануване на пълен капитален ремонт на Аспарухов мост – проблеми (експертни становища и обследвания), решения, възможности за финансиране (ЕИБ, ЕК и други) и плануване на действия за 2022 година.
Предложение тема (2) на Д-р инж. Дочин Ников: Възможности за изграждане втори мост с ЕС финасиране край Варна:
(2.1) Представяне на проекти и тяхна готовност за кандидастване в Брюксел (ЕК), плануване на действия по кандидастване 2022 година.
(2.2) Представяне на успешно реализирани проекти за изграждане на нови мостове с ЕС финансиране – Румъния и Хърватска (2015-2021 година).
(2.3) Покана към експерти Брюксел за представяне на възможности за ЕС финансиране в изграждане на мостове в България (ОП2021-2027, ЕИБ, Юнкер) и за изработка на технически проекти (грандови средства т.н. техническа помощ).
 

 

(2) град Варна – плануване месец април-май /Прието с мнозиство/:
Предложение тема (1) на Д-р инж. Дочин Ников: Предложение за проект на Интегриран Национален Център по Бедствия и Аварии (ИНЦБА) – представяне на проекти и тяхна
готовност за кандидастване в Брюксел (ЕК), плануване на действия по кандидастване 2022 година;
Предложение тема (2) на Д-р инж. Дочин Ников: Предложение за проект на Интегриран Център по Морско Спасяване (край Варна) – представяне на проекти и тяхна готовност за кандидастване в Брюксел (ЕК). Представяне на успешни проекти реализирани чрез
ЕС средства в Румъния (2010-2018 година) и плануване на официално посещение на делигация в пристанище Констанца (ARSVOM) – месец май-юли.
 
 

 

(3) град Шумен планирано 15-17 май /Прието с мнозиство/
Предложение на Д-р Владимир Йолов – областен управител за Регионална среща на работната група – планувана в град Шумен.
 
✅ Планира се следващото заседание да се проведе през месец май в град Шумен. Шуменският регион има практически опит с изграждане на работеща индустриална зона. Ръководството на областната администрация заяви готовност да сподели опита си, за подпомагане реализацията на настоящия проект.
✅ Предвижда се стартиране на заседания на регионалните съвети за развитие и на работни групи по области с участието на местния бизнес.
✅ Всички участници в срещата, с консенсус, се обединиха около позицията, че трябва да започне съвместна работа по реализация на мащабния проект.
Д-р инж. Дойчин Ников: Позитивни новини от Европейска комисия относно възможности за модернизация на държавните пристанищни терминали Варна - Изток и Варна - Запад с европейски средства за периода 2021—2027 г.  Открито писмо с искане на оставка на кмета Иван Портних и за отегляне на номинацията му от ПП ГЕРБ за 4-ри мандат кмет на Община Варна - подкрепенно от СНЦ „КЧИЗ“, СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Защита на гражданите и държавата”.

3 thoughts on “Първото заседание на междуведомствена работна група за ускорено икономическо развитие на области- Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Разград и Русе, постигане на логистична свързаност на пристанища Варна, Бургас и Русе с Централна Европа и Азия”

    Pingback: Резултати от проведено социологическо проучване на zaVarna.eu от 21 Януари - 26 Март 2023 година показващо резкият обрат в нагласите на общественот

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share