Проект «Втори Аспарухов мост на две нива» на СНЦ “КЧИЗ“

„В проекта с цел оптимизиране транспортната инфраструктура и трафика в региона се предлага строителството на нов втори мост до съществуващият Аспарухов мост в проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна. Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града. Планира се моста да се изгради на две нива (реализация на два етапа): Ниво 2 – за трафика от града и от бул.Левски и Ниво 1 – за трафика от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“. “

 • ДАТА: МАРТ, 2017
 • КЛИЕНТ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА И МРРБ
 • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 6 години
 • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 0,7* милиарда ЕВРО за I Етап (Ниво 01) / 0,9 милиарда ЕВРО за I и II – Етап (Ниво 1 и 2)
 • ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI над 5,5%
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

[project_list type=”bridge” status=”active” sort=”start”]


Related Works

PROJECT: «SECOND ASPARUHOV BRIDGE ON TWO LEVELS» OF THE “BSEZC“ NPA

“In order to optimize the transport infrastructure and traffic in the region, the construction of a new second bridge to the existing Asparuhov Bridge in the project” Second Asparuhov Bridge on two levels” is proposed according to the approved route for the second bridge under the current General Development Plan – Varna. The construction of a second bridge is an important transport project of the city of Varna, which will allow the complete removal of the transit traffic from the Hemus and Black Sea highways via the new cable bridge and will significantly reduce the urban traffic through the city. It is planned for the bridge to be built on two levels (two-stage implementation): Level 2 – for traffic from the city and from Levski Blvd. and Level 1 – for the traffic from the “Hemus” and “Black Sea” highways.“

   • DATE: MARCH, 2017
   • CUSTOMER: DISTRICT ADMINISTRATION OF VARNA AND THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS
   • PERIOD OF REALIZATION OF THE PROJECT: Up to 6 years
   • PROJECT AMOUNT OF INVESTMENT FOR THE REALIZATION OF THE PROJECT IN FULL VOLUME: 0,7 * BILLION EURO FOR STAGE I (LEVEL 01) / 0,9 BILLION EURO FOR I AND II – STAGE (LEVELS 1 AND 2)
   • INITIAL ECONOMIC REASON FOR INVESTMENT RETURN: ROI up 5,5%
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

[project_list type=”bridge” status=”active” sort=”start”]

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
en_USEN