2769
✔️ Безспорно важен и изключително нужен проект за Варна!
 
Целта на проекта е разширяване и модернизиране на водоснабдяването и система за отпадни води от района на проекта (Община Варна и област Варна)
проекта състои в следните мерки:
 Рехабилитация и разширение на тръбите за подаване на питейна вода, включително резервоари за питейна вода и помпени станции;
 Рехабилитация и разширяване на разпределението на питейна вода и ВИК мрежи;
 Рехабилитация и разширение на системите за събиране на отпадъчни води;
 Рехабилитация/Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води (Включително, израждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води до кв. Аспарухово);
 Пречиствателни станции за питейна вода.

 
Разширяване на внедряването на автоматизирана система за контрол и управление на процесите (SCADA) системата в населени места принадлежащи към цялата оперативна зона на Водоснабдяване и канализация ООД – Варна, главно в селските райони;
• Изграждане на фотоволтаичен парк на територията на Община Варна – Пречиствателна станция „Варна” – пречиствателна станция за отпадъчни води;
• Изграждане на фотоволтаичен парк в м. Аспарухово;
• Подмяна на нискоефективно помпено оборудване;
• Изграждане на нови пречиствателни станции за питейна вода, за да стане водата годна за пиене.
 
 

Целите на този проект са:
Автоматизация на водоснабдителните системи, предимно в селските райони и дистанционно изпращане на данни до местни диспечерски звена;
 Намаляване на потреблението на електроенергия, а именно електроенергия разходи с около 20%;
 Подобряване качеството на водоснабдителната услуга чрез осигуряване на непрекъснато водоснабдяване;
 Опазване на водоизточниците в селските райони;
Намаляване на загубата на вода и броя на авариите чрез наблюдение
натиск в мрежата;
 Повишаване на ефективността при отстраняване на повреди;
 Намаляване на разходите за персонал;
 Оборудване на локални контролни зали и поддържане на комуникации с Централна контролна зала;
 Поддържане на комуникации между съществуващия Локален контрол (Стаи), реализирани чрез други проекти, и Централна Контролна зала;
 Намаляване на експлоатационните разходи за водоснабдяването и канализацията системи в селските райони.

Новата Фотоволтаичната централа ще бъде изградена на около 60 декара;
 Инсталирана мощност от прибл. 4,5 MW;
 Заводът ще се състои от 15 030 панела с размер 300 W;
 Производството на електроенергия ще бъде приблизително 5 760 MWh/година
 Инвестиционната стойност на проекта е прибл. 5 400 000 евро (4,5 MW*1,2 млн. ЕВРО)
 Приходите ще бъдат 722 300 EUR/година, от които: 495 500 EUR от зелено сертификати  (3 GC/MWh) и 226 800 евро от произведената енергия.

(*) Забележка: Произведената електрическа енергия се използва за покриване на потреблението на пречиствателна станция за отпадъчни води, покриваща приблизително 80% от годишната консумация.

Инвестиция необходима за прехвърляне от фактуриране на електроенергия от ниско напрежение до средно напрежение,
поради по-изгодна тарифа.
 За преминаване от ниско напрежение към средно фактуриране на напрежение, изработка на технически проект за свързване към електрическата мрежа, която трябва да бъдат модифицирани.
 Електрическите системи ще бъдат ограничени до средно напрежение.
 Трансформаторните станции трябва да принадлежат на Водоснабдяване и канализация ООД – Варна.

Финансиране?
Реализация на проекта се предвижда да стане чрез 80-85% безвъзмездно ЕС финансиране с дофинасиране на проекта 15-20% чрез нисколихвен заем ЕИБ или чрез държавно бюджетно финансиране.

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: Няма.
(2) Обосновка за ЕС финасиране: Няма.
(3) Официална подкрепа: Няма.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: Няма. (*) Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране, ако бъде заложен в Общ устройствен план – Варна (ОУП-Варна).
(5) Възможности за дофинасиране 15-20% на проекта чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер или чрез ПЧП инвеститор: Няма, Нужен е ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI да бъде над 3%.
(6) Заявен интерес от инвеститор/участие чрез ПЧП: Нужен е Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.

Фаза 0 – 3D визуализации.
5%
Фаза 1 – Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект.
0%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране.
Готовност на Обосновка за ЕС финансиране. 0%
Фаза 3 - Кандидатстване за финансиране - европейско.
0%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци. Подготовка за Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.
0%
Фаза 5 - Кандидатстване за финансиране или дофинансиране - чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер, инвестиционен фонд или частен инвеститор (ПЧИ).
0%
Фаза 6 - Технически и Работен проект.
0%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
0%
Фаза 8 - Строителство.
0%
Финасов анализ и реализация на магистрала Черно море. Изграждане на втори мост край Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share