02.VII.1. Градска среда – Интервенция в градска среда – Подзона район Аспарухово 1 и 2: ЗВII/А и ЗВII/A1 – План за Варна

Подобряването на качеството на средата в кварталите е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства.

Основен акцент в кв. Аспарухово през 2019-2023 година ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват въздуха, също ще акцентираме за инициативи с гражданите по облагородяване на площите в подходяща зеленина. Решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки ще е друг наш акцент в екипна работа с всички районни кметове. В процеса активно ще включим кварталните съвети – една новост, където гражданите ще могат да предоставят своите идеи, те да се систематизират и да достигнат до общината или до нас, ще се работи най-пълноценно за постигане на нужди на гражданите – от по-добра жизнена среда и за по-пълноценен в условия живот.

Ще бъде извършена цялостно благоустрояване на междублоковите пространства, включващо – рехабилитация на улична мрежа, реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, реконструкция растителност, поливна система и др.

Основни проекти (или под зони Аспарухово 1 и Аспарухово 2) които ще бъдат реализиране по цялостно благоустройството, и които фигурират като приоритетни в нашата управленска програма 2019-2023 година за изпълнение (или План Варна), проекти които са заложени за изпълнение в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020 са разделени в следните основни групи:

Група проекти 1: Интервенция в градска среда – Подзона район Аспарухово 1: ЗВII

Ще бъде изготвен проект и ще се кандидаства по ЕФРР за ЕС финансиране на обем дейности (мярка П.3.216 от ОПР-Варна):

1) Благоустрояване на междублокови пространства в цялата подзона, включва-що: Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- тротоари, осветление и елементи на уличната ин-фраструктура – подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране) ; Преасфалтиране;
2) Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих;
3) Реконструкция растителност,поливна система, др.

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Група проекти 1: Интервенция в градска среда – Подзона район Аспарухово 2: ЗВII/А1

Ще бъде изготвен проект и ще се кандидаства по ЕФРР за ЕС финансиране на обем дейности (мярка П.3.217 от ОПР-Варна):

1) Благоустрояване на междублокови пространства в цялата подзона, включва-що: Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- тротоари, осветление и елементи на уличната ин-фраструктура – подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране) ; Преасфалтиране;
2) Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих;
3) Реконструкция растителност,поливна система, др.

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share