06.II.3. Здраве, образование и спорт – Качествена среда и образование за всички (3. Общ проект за модернизация на болници, ДКЦ-та и закупуване на съвременно медицинско оборудване) – План за Варна

Нашата цел – качествено медицинско обслужване за всички – постижимо и достъпно

Приоритетно ще наблегнем на привличане на мащабни ЕС инвестиции за модернизация на всички общински,  университетски болници и ДКЦ-та (Диагностично – Консултативни Центрове) в цел те да достигна едно по-високо ново на медицинско обслужване на гражданите. Недопустимо при 10 години в Европа и отчитайки установената практиката в Европа в ползване основно на ресурс до 80-85% безвъзмездни европейски средства за модернизация на общински, университетски болници и ДКЦ-та, такива да не бъдат използвани като основен ресурс от общината в цел модернизация, окомплектоване със съвременно медицинско оборудване или прилагане на мерки за ЕЕ (Енергийна Ефективност). Това ще бъде изцяло  променено, като ще търсим всички начини и възможности на ниво София – министерства, ниво Брюксел за ЕС финансиране и ускорена разработка на мащабни проекти и заявяването им за ЕС финансиране и реализацията им.

Още 2019 година ще изготвим актуален анализ и отчет за изпълнени на плана ОПР, и пълен анализ по отношение изпълнената планираната дейност по ремонт, реконструкция и прилагане на мерки ЕЕ във всички болници и ДКЦ-та в общината.

В изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020г. (Специфична цел 2.3. Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги) още 2020 година ще изработим цялостен проект в цел кандидатстване за европейско финансиране по ОП 2020-2027 (ЕФРР и други). Проекта ще включва – ремонтиране, реконструкция с внедрени мерки за ЕЕ (енергийна ефективност или саниране) на болници и ДКЦ-та, благоустройство на дворни места, изграждане на пристройки и изграждане на нови нови медицински центрове и закупуване на съвременно медицинско оборудване.

Ремонтите и СМР ще се изпълняват приоритетно съгласно тези с най-голям показател КО (Комплексна оценка) съгласно Критерии за приоритизация на проектите (и състояние на сградният фонд, Лошо=3 т.к.) по Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. (ИПГВР).

Приоритетно за изпълнение до края на 2020 година:

 • 1) ДКЦ I “Света Клементина – Варна”ЕООД – СМР и доставка на специализирана апаратура (П.2.95), КО=9;

– Подмяна дограма – прозорци и врати
– Закупуване на спациализирана апаратура за извършване на диагностично-лечебната дейност на ДКЦ I

 • 2) Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла на територията на район „Младост”, ж.к. «Възраждане», микрорайон:ІV, гр.Варна КО=10;
 • 3) МБАЛ “Света Анна-Варна” АД мерки за ЕЕ, реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане; изграждане на паркинги към болницата (П.2.80), КО=9;
 • – Саниране , реконструкция и модернизация (включително оборудване) на Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение (ОАИЛ) – първо място.
 • – Реконструкция и допълнително оборудване в Звено за Централна Стерилизация и Стерилни Материали (ЗЦССМ); – Саниране, реконструкция и модернизация на Клиника по Ортопедия и Травматология – целият хиругически блок трябва да се включи – второ място;
 • – Саниране , реконструкция и модернизация на Отделение по Спешна Медицина – трето място
 • – Модернизация на Санитарен Транспорт към МБАЛ „Света Анна –Варна” АД
 • – Саниране , реконструкция и модернизация на Родилно Отделение;
 • – Модернизация на Отделение по УНГ към МБАЛ „Света Анна –Варна” АД – оборудване;
 • – Саниране и реконструкция на Клиника по Педиатрия;
 •  – Саниране , реконструкция и модернизация на Клинична микробиология, вкл. оборудване.
 •  

Приоритетно за изпълнение до края на 2021 година:

1 ) ДКЦ 3 – Внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и закупуване на апаратура, (П.2.96), KO=9;

2) СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” – мерки за ЕЕ и подобряване на достъпа за хора с увреждания (П.2.93) КО=7;
– Внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване; подобряване на достъпа на хора с увреждания; строително ремонтни дейности по сградата; ремонт на централна кислородна инсталация
– Медицинско оборудване и апаратура.
3) ДКЦ 4 Варна ЕООД – мерки за ЕЕ и газификация (П.2.92), КО=7;
– Инвестиционен проект за газификация на ДКЦ 4 Варна ЕООД
– Мерки за ЕЕ
4) Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна (СБАЛОЗ “Д-р М. Марков”) – мерки за ЕЕ и доставка на оборудване (линеен ускорител) (П.2.87), КО=6;
– Внедряване на ВЕИ и мерки за ЕЕ: соларни панели за затопляне вода, подмяна на дограма
– Оборудване: Закупуване на линеен ускорител за отделение по лъчелечение.
5) Въвеждане на мерки за ЕЕ в Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания- Варна – ПФО, Месност “Амонал” (П.2.90), КО=6; 

Приоритетно за изпълнение до края на 2022-2023 година:

 • 1) ДКЦ V Варна-„Света Екатерина” ЕООД – Изграждане на места за отдих, паркинги за велосипеди, озеленяване, публично осветление, ограждание на целия парцел; Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане – ехогравски апарат, скенер, остеондесиметър за рантгенологична диагностика на остеопороза; Мерки за ЕЕ. вкл. обследване за ЕЕ (П.2.81) , КО=6;
 • 2) Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І – ВАРНА (П.2.84);
 • 3) Осигуряване на сграден фонд и разкриване на Център за психично здраве (П.2.88);
 • 4) ДКЦ Св. Иван Рилски – Аспарухово – Внедряване на мерки за енергийна ефективност, апаратура и нов рентгеновият апарат;

и други.

Ще се изпълнява и отделен проект за изграждаме на нови медицински центрове планирани в ОПР 2014-2020 чрез кандидатстване за ЕС финансиране на технически проект и изграждане по ОП 2020-2027:

 1. ✔️ Проектиране и изграждане на комплекс здравен медицински център/ здравна служба, стомотология ,аптека/ и кметство в УПИ№1.кв.42 по КРП на с.Каменар съгласно удобрен ПУП (П.2.86);
 2. ✔️ Изграждане на нов медицински център в кв. “Галата” (П.2.82);
 3. ✔️ Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла – ЗВ II (П.2.94);
 4. ✔️ Проектиране и изграждане на нова сграда за здравна служба – с.Тополи (П.2.97);
 
 

Ще се изпълнява и в отделен проектизграждаме на нова очна клиника на МУ-ВАРНА (СБОБОЛ-Варна) в нов корпус, оборудване и обзавеждане планирана в ОПР 2014-2020 (П.2.85) чрез кандидатстване за ЕС финансиране на технически проект и изграждане по ЕФРР (ОП) 2020-2027.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Успешни примери от Европа реализация общински болници и здравни центрове (в подобие на ДКС-та в България) чрез финансиране ЕФРР:

✔️ Нови здравни центрови в Талин – Естония, ОП (ЕФРР) 2014-2021 година

Общината Талин си е поставил за амбициозната цел създаването на модерен здравен център във всеки от осемте столични квартала. В момента в Талин се изграждат три нови здравни центъра. Новият здравен център към Централната болница в Западен Талин (LTKH) ще замени сегашната поликлиника Копли. Един съвременен здравен център на Централна болница в Източен Талин (ITKH) ще бъде в отделението Магдалина, а другият в медицинския кампус на болницата в Талин, който ще бъде създаден в Ласнамее. Според плановете и трите нови центъра трябва да бъдат завършени до края на 2021 г.  Два центъра ще струват по 5 милиона евро всеки (до 80% чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)).

Проектът за здравен център „Магдалина“  струва над 4,5 милиона евро (70% ЕФФР), от които 1,66 милиона евро държавно съфинансиране.

✔️ Нов здравен център Colloto в община Овиедо – Испания – ЕФРР 2014 -2020 г.

Изграждането на новия здравен център Colloto в община Овиедо имаше за цел да реши проблемите с недостатъчността на здравните заведения за населението в квартал на общината, който е увеличен поради градоустройството. Инвестицията на Министерството на здравеопазването е 2,244,945 евро, от които 80% са финансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на Оперативна програма на Астурия ЕФРР 2014 -2020 г. и помощ от ЕФРР в размер на 1,795,956 евро.

✔️  Център за психологическо консултиране и психотерапия “Логос”, ЕФРР 2016

Първия в областта Център за психологическо консултиране и психотерапия “Логос” откриха в “ДКЦ 1 – Велико Търново” ЕООД. Той разполага с два кабинета и зала за групова терапия и е изграден по проект с европейско финансиране.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share