06.II.4. Здраве, образование и спорт – Качествена среда и образование за всички (4. Общ проект за ремонт, рекострукция и мерки за ЕЕ в училища и изграждане на нови) – План за Варна

Община Варна разполага с общо 92 (от тях 5 бр. нови сгради) обекта от образователната инфраструктура. Това са основно сгради, строени между 30-те и 70-те години на миналия век по типови проекти. През годините са извършвани частични или козметични ремонти, без съществени дейности по поддръжка и укрепване, което е довело до амортизиране на сградния фонд. В резултат е налице нарушаване на естествения учебен процес в адекватна среда.

Още 2019 година ще изготвим актуален анализ и отчет за изпълнени на  Общинският План за развитие на Община Варна 2014-2020 (ОПР), и пълен анализ по отношение изпълнената планираната дейност по ремонт, реконструкция и прилагане на мерки ЕЕ във всички училища в общината – изпълнени или неизпълнени.

В цел изцяло изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020г. (Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование.) още 2020 година ще изработим цялостен и окончателен проект в цел кандидатстване за европейско финансиране по ОП 2020-2027 (ЕФРР).

Проекта ще включва – ремонтиране, реконструкция с внедрени мерки за ЕЕ (енергийна ефективност или саниране), благоустройство на дворни места, изграждане на пристройки по неизпълнени до момента такива в обем дейности от общината, но предвидени в плана – ОПР 2014-2020 до 2020 година.

С изпълнението на проекта се цели:

1)       Значително да се увеличи дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура в общината и да се създадат по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи.
2)       В срок до 2023 година или в рамките на 4 години трябва изцяло да бъде  модернизирана и с приложени мерки за ЕЕ  – образователна инфраструктура в общината;
3)       Определяне нужният финансов ресурс (от общ в сума) за изцяло модернизация и за изпълнение на мерки по ЕЕ на образователна инфраструктура в общината;
4)       Планиране на  дейностите по изпълнение, ефективно търсене на  възможности от приоритетно ЕС финансиране на проекта и пълноценно им използването в цел окончателна модернизация на образователна инфраструктура в срок до 2023 година.

За нас – видимото налично закъснение в изпълнение на изцяло обновяване и модернизиране на общинска образователна инфраструктура (от над 22 училища) в общината заложено в ОПР е свързано основно с това, че от предишна общинска администрация – всички мерки се изпълняват некоординирано и разпокъсано т.н. на парче, а не чрез – окончателен общ проект, плануван с точно фиксиран срок и заложен бюджет. Единственото генерално решение на проблема в цялостна модернизация на общинска образователна инфраструктура в срок до няколко години или до 2023 година – е само чрез общ проект, чрез планиране и чрез намиране на нужното финансиране.

Гарантиране качеството и изпълнението на заложените СМР ще бъде чрез  изпълнители, който ще осъществяват строителен и авторски надзор, допълнително, и чрез второ звено – обществен съвет. Този съвет ще изпълнява обществен контрол на всеки 3 месеца в оперативно докладва пред общинският съвет и пред гражданите в публичен отчет за изпълнението на ремонта за всяко училище.

По проекта преди изпълнение на мащабният проект ще има предвидени дейности изпълнявани по привенция или по предварително плануване и осигуряване на нормална условия в цел провеждане на образувателен процес през време на ремонт в училищата, те ще бъдат насочени в насока от реализация нов сграден фонд или в наемане на такъв оборотен при изпълнение на проекта.

Предвижда се окончателно обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура до 2023 година по проекта, която ще включващи дейности по СМР в следните училища (списъка ще прецизира края на 2019 година).

Ремонтите и СМР ще се изпълняват приоритетно съгласно тези с най-голям показател КО (Комплексна оценка) съгласно Критерии за приоритизация на проектите (и състояние на сградният фонд, Лошо=3 т.к.) по Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. (ИПГВР).

Приоритетно за изпълнение до края на 2020 година:

 • 1) Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на І-во ОУ (П 1.37), КО=6;
 • 2) Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“ (П 1.36), КО=6;
 • 3) Ремонт, реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност, създаване на многофункционален училищен двор в СОУ “Гео Милев” (П.1.42), КО=6;
 • 4) Ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане на II СОУ „Неофит Бозвели” (П.1.40), КО=6;

 

Приоритено за изпълнение 2021-2022 година:

 • 1) Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една сграда) (П.1.41), КО=6
 • 2) Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ ”Св. Климент Охридски” (П.1.47), КО=6;
 • 3) Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ “Свети Иван Рилски” (П.1.48), КО=6;
 • 4) Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ “Стефан Караджа” (П.1.49), КО=6;
 • 5) Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата (П.1.50), КО=6;
 • 6) Изграждане на предприемачески, творчески и изследователски център за младежко развитие в бившата Ученическа поликлиника (П.1.103), КО=6
 • 7) Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Стоян Михайловски” (П.1.53), КО=5;
 • 8) Ремонт на сградата и вътрешния двор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” (П.1.52), КО=5;
 • 9) Ремонт и саниране сградата на ОУ”Антон Страшимиров” и ПГИ “Д-р Иван Богоров” и подмяна на настилките в двора (П.1.51), КО=5;
 • 10) Изграждане на ново училище в ж.к. “Чайка” (П.1.110), КО=5

 

Приоритено за изпълнение 2022-2023 година:

 • 1) Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ “Георги Раковски” и ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – Варна (намират се в една сграда) (П.1.54), КО=4;
 • 2) Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ “Захари Стоянов” и МГ “Д-р Петър Берон” (намират се в една сграда) (П.1.59), КО=4;
 • 3) Ремонт и мерки за ЕЕ и ремонт на ХГ „Константин Преславки” и газификация (П.1.55), КО=4;
 • 4) Ремонт и мерки за ЕЕ на 10 VIII СОУ „А. С. Пушкин” (П.1.56), КО=4;
 • 5) Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Отец Паисий” (П.1.60), КО=4;
 • 6) Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Васил Друмев” (П.1.61), КО=4;
 • 7) Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност – ОУ ”Цар Симеон „ (П.1.57), КО=4;
 • 8) Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ “Елин Пелин” I” (П.1.58), КО=4;
 • 9) Нова сграда за училище от 1-ви до 4-ти клас и за деца с девиантно поведение (П.1.66);
 • 10) Изграждане на физкултурен салони в 3 училища – VІІ СОУ “Н.Геров”, ОУ “Св. Ив. Рилски”, ОУ “Хр.Смирненски” (П 1.67);
 • 11) Изграждане нови корпуси в две училища – СОУ “Св. Кл. Охридски” и ОУ “В. Априлов” (П.1.68);
 • 12) Конструктивно укрепване и саниране на ОУ “Д.Чинтулов” (П.1.85);
 • 13) Основен ремонт и саниране на 3 училища – ОУ “Ч. Храбър”, ІV ЕГ “Фр. Ж. Кюри”(Проектиране и изграждане захранващ водопровод ІV ЕГ), ОУ “Христо Ботев” (П.1.86)
 • 14) Ремонт и реконструкция бл.А и бл.Б на СО (П.1.87)
 • 15) Основен ремонт на ІІІ ОУ “Ангел Кънчев” (П.1.88)

 

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share