Д-р инж. Дойчин Ников: Крайно време е Варна да има ПРИОРИТЕТ: ЕС финансиране и ЕС инвестиции в общински жилища – реновиране и нови!

Крайно време е Община Варна да не бездейства, а да приложи европейска практика и да разработи ефективна дългосрочна общинска политика за ускорено изграждане на общински жилища чрез кандидатстване по европейски проекти и в цел дългосрочно решаване на един значим социален проблем в града – нерешен десетилетия. (виж успешни примери по-долу)

Трябва да се преустанови всякаква общинска практика по събаряне на жилища на граждани, без предварително предоставяне на алтернатива от общински жилища на европейско ниво за достоен живот на своите граждани. Напълно е не допустимо в 21 век, при десетки европейски и социални програми за интеграция, общината да няма ефективна жилищна политика по превенция и по изграждане на общински жилища в цел предоставяне им на хора в нужда или на засегнати граждани при изграждане от бившата администрация на грандомански проекти в града от транспортна инфраструктура (бул. Васил Левски).

Д-р Инж. Дойчин Ников: Приоритетно – още 2020 година трябва да се разработи пилотен проект за нови общински жилища за 50 семейства и да се  кандисваме за европейско финансиране!

Не искаме жилищната политика на Варна да е безкрайно субсидиране на немотивирани да работят хора, а да е справедлив модел, в който изпадналите във временна неспособност да издържат себе си и семейството си, да могат да разчитат на сигурността на приличен дом докато си стъпят на краката и отново станат финансово независими. Трябва спешно да разработи нов социален пакет и проект за които да се търси приоритетно европейско финансиране в заложена устойчивост поне 4 година – в предоставяне на социални жилища плюс работа на хората в нужда по пример на успешната инициатива от гр. Познан (Община Познан, Чехия) – „От наемане до собственост“ и други.

Д-р инж. Дойчин Ников: Общината трябва да има действащ приоритет и да разработи спешно нов пилотен проект „Социална помощ, жилище и възможност за работа към достоен живот“ за настаняване в 100 жилища на хора в нужда!

Още тази година е нужно анализиране на всички възможности за ЕС финансиране, налични ЕС програми и да се разработи пилотен проект на база успешна практика от Европа и от Германия в предоставяне на 100 жилища на хора в нужда чрез покриване на наемите и разходите – ток и вода.  Основно жилищата трябва да се предоставят на граждани в нужда и с ограничени финансови възможности, без работа и инвалиди. Приоритетно програмата трябва да работи в направление – социална помощ срещи ангажираност с работа, предоставяна по проекта работа на гражданите в нужда ще бъде в общински предприятия или по-дейности от постоянна нужда от различна сфера на поддръжка в града, като целта е след изтичане на заложената по проекта 3 години устойчивост, разходите по жилищата – наем, ток и вода да се покриват вече изцяло от социалните наемателите на жилища.

 Управленски приоритети в тази сфера на Община Варна, трябва да задължително да са съгласувани с ЕС практика:

1) Първостепенно при реализация на всички проекти за реновиране на общински или за общински жилища да бъде пълноценно и максимално използване на наличните безвъзмездни европейски средства по различни ЕС програми или чрез ниско лихвени ЕС средства.

Приоритет при реализация на проектите трябва да бъдат ЕС средства. Финансиране на проекти с държавни или общински средства извън планираните в бюджета на общината, да е възможно само и единствено за проекти, които са минали процедура на предварително обществено експертно съгласуване и проведена обществена дискусия с гражданите!

2) Избора на изпълнител на проектите за реновиране и за изграждане на нови общински жилища с ЕС финансиране да става както в Европа  само чрез открит прозрачен конкурс. Компанията класирана на първо място трябва да има доказан професионален опит (в налични референции представени) от изпълнение на подобно проекти в Европа. Да не се допуска участие или възлагания на компании – без налични референции от Европа.

3) Задължително трябва да се отстраняват компании, който не изпълняват качествено или не остраняват рекламации в гаранционно обслужване съгласно сключени вече договори по проведени процедури в общината, такива компании от „черен списък“ няма да имат право да се явяват по обществени търгове в срок от 4 години.

4) Задължително трябва, както в Европа трябва да има Общественият контрол по изпълнение на проектите с ЕС средства и той да се контролира от обществен съвет от 5 лица с участие на представители на неправитествени организации, активни граждани общественици и журналисти (всички участващи на ротационен принцип на всеки 6 месеца), а също с участието на местният Омбудсман на Варна. Този обществен орган ще контролира, ще анализира и публично в конкретен доклад пред общинският съвет и пред гражданите, ще отчита изпълнението в обем на всеки 6 месеца на всеки проект изпълняван с ЕС финансиране.

Реализация на такива проектите са заложени в Приоритети I.1, I.2 и I.3 да се реализират в цел изпълнение на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ГР. ВАРНА 2014-2020 (ОБЩИНА ВАРНА), Приложение 1.5 (ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА) от Условия за финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 в заложени за изпълнение на важни социални проекти с показател КО (Комплексна оценка) съгласно Критерии за приоритизация на проектите (с КО над 10) и в съотствие на Общинският План за Развитие (ОПР) 2014-2020:

  • 1) Изграждане на 150 социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на район „Младост” Инициатор: Община Варна ж.к. «Възраждане», ІІ м.р., кв.І, УПИ ІІ (КО=11). /В съотвествие и на ОПР 2014-2020 (Мярка П.2.39)/;
  • 2) Изграждане на 100 социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на район „Младост” Инициатор: Община Варна ж.к. «Възраждане», ІІ м.р., кв.І, УПИ ІІ (КО=11); /В съотвествие и на ОПР 2014-2020 (Мярка П.2.40)/;
  • 3) Изграждане на „Защитено жилище” за лица с умствени увреждания с капацитет 8 места, „Защитено жилище” за лица с психични разстройства, капацитет 8 места и 3 броя „Наблюдавани жилища” за лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, „преходно жилище” или „защитено жилище” и им предстои да водят независим начин на живот с капацитет по 6 места, разположени в една сграда на територията на Район „Младост”, на урегулиран общински имот *Закупуване на 1 бр. микробус без платформа (КО=11). /В съотвествие и на ОПР 2014-2020 (Мярка П.2.41)/; Район „Младост”, на урегулиран общински имот УПИ ІІ /две/ с площ 2 200.00 кв.м., находящ се в ж.к. «Възраждане», микрорайон: ІІ кв:І,
  • 4) Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 места *Закупуване на 1 бр. микробус с платформа Инициатор: Община Варна Ж.к. «Владислав Варненчик», микрорайон: І, ПИ 10135.4504.724. /В съотвествие и на ОПР 2014-2020 (Мярка П.2.42)/;
 
Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ “Бъдеще за Варна” и СНЦ”КЧИЗ”©

Успешни примери от Европа:

Успешна инициатива общински жилеща Виена – “Municipal Housing in Vienna”
Две трети от виенските граждани живеят в общински или публично субсидирани жилища и осем от десетте построени апартамента в града днес се финансират от Виена схема за жилищна субсидия. За много години Виена е призната като международен пионер публично – субсидирано жилищно строителство.

Пилотен проект за социални жилища в Острава, 10/2016 – 09/2019, Сума на инвестиция: 540 489 евро (ЕС финасиране 85%)

Проектът е реновирал 105 апартамента за семейства, които иначе биха живели в жилища в лоши условия със спешна нужда от основен ремонт, като пет са заделени като спешни домове. Проекта също така разработи процеси за достъп до жилища, рамка за сътрудничество с градските квартали и социална подкрепа за наематели. Наемателите могат по-лесно да стабилизират живота си и да участват в обществото докато се стабилизират финансова.

1300 нови жилища под наем – Община Познан – 2017-2021, Сума на инвестиция: 34 млн.евро – ЕС заем ЕИБ

Август 2017 г. в Познан жилищната асоциация PTBS (общинска) направи голяма крачка напред със своята схема „От наемане до собственост“. В един от жилищните комплекси ще бъдат построени около 69 апартамента под наем и детска стая. Другият ще види изграждането на 288 апартамента под „Отдаване под наем до собственост“. Чрез заем на Европейската инвестиционна банка в размер на 147 милиона PLN (34 милиона евро) са финансира целия проект. Целта е до края на 2021 г. да бъдат построени около 1300 апартамента. Заемът дава възможност да предлага апартаменти на хора с нисък кредитен рейтинг (доход), в цел да придобият свое – общински жилище.

Много поляци мечтаят за собствен дом, но опитите им да получат ипотечен заем са неуспешни. В рамките на своята програма „От наем към собственост“, асоциацията за жилищно настаняване PTBS в Познан строи апартаменти за хора със скромни доходи. Нейните 1300 апартамента и социална инфраструктура в района Стшешин помагат на местните хора да си намерят жилища в града.

Проектът е приоритет в стратегията за развитие на Познан до 2030 г. Чрез увеличаване на броя на общински апартаментите на достъпни цени и премахване на бариерите пред жилищния пазар, проектът подкрепя тези, които искат по-добри домове, като млади хора, които започват кариера или семейства Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е помогнала за финансирането на 1300 апартамента, които градът планира да предостави на разположение до 2021 г.

Социалната инфраструктура, разработена по проекта, включва ясла, детска градина, център за възрастни граждани и търговски и сервизни помещения.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share