15.II. Общински план за развитие – Индустриална зона 4000 декара край Варна – План за Варна

Още от 2014 година в Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна за периода 2014-2020 г. фигурира налична концепция за изграждане на “ЧЕРНОМОРСКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – ВАРНА” (ЧВПВ), който представлява обособена зона с изградена инфраструктура (сгради, офиси, лаборатории, учебни зали, рекреационни площи, озеленяване и т.н.), която обединява усилията на научно-изследователски институти, университети, високотехнологични предприятия, инвеститори, бизнеса и посреднически организации от община Варна и Североизточния район.

ЧВПВ е зона, където малки и средни предприятия (МСП) могат да намерят подходяща интелектуална среда и подкрепа при стартирането и развитието на своя бизнес, достъпа до пазари, технологии и специализирани услуги за подпомагане на тяхното устойчиво и конкурентоспособно развитие, зона даваща възможност на световни иновативни фирми да инвестират. ЧВПВ се изгражда въз основа на активно публично-частно партньорство и предвижда участието на представители на всички заинтересовани страни от Варна и региона, ангажирани в иновационния процес – висши учебни заведения, местни власти, национални академични структури, лаборатории и изследователски институти, бизнес компании, неправителствени организации, работещи в областта на научно-изследователската и развойна дейност и др.

Направеното проучване Европейската комисия през 2011 г. по проект INOLINK, че Варна е мястото за създаване на високотехнологичен парк. Резултатите от това проучване показват, че основната подкрепа за развитието на иновациите в Североизточния регион и Варна трябва да е насочена в няколко основни направления –  туризма, морския бизнес, транспорта, Интернет базираните технологии и химическата индустрия. Всички те в една или друга степен вече са част от бизнес средата във Варна. Една от констатациите, послужили като база за разработването на общинския план за регионално развитие на Варна до 2020 г. и залагането в приоритет в изграждане на такава зона край Варна, че от нивото на иновациите и технологичното развитие ще зависи не само растежът, но и жизненият стандарт в общината.

Месец февруари 2017 година – четирите варненски общини с най-голям икономически потенциал създадоха днес първата в Североизточна България Зона за иновации и развитие. Кметовете на Девня, Белослав, Аксаково и Варна подписаха меморандум за икономическо сътрудничество. Юридическото обединяване на общините им дава възможност да кандидатстват за европейско финансиране на по-големи проекти. Целта на сдружението е да подобри жизнения стандарт в региона, да обедини възможностите на местния бизнес и да привлече повече чужди инвеститори.

През календарна 2017 година много чуждестранни инвеститори са посещавали Варна и региона с намерението да развиват бизнес. Оказва се обаче, че поотделно общините не могат да отговорят на техните изисквания и са необходими условия за цялостно обслужване на бизнеса.

Месец март 2017 година – кмета г-н Иван Портних обяви публично, че Община Варна обединява терени и ресурс с държавата и частния бизнес за изграждане на модерна индустриална зона на брега на плавателния канал езеро-море. Целта е тя да стане атрактивна за привличане на чужди и български инвеститори.

Кметът на града Иван Портних подписа меморандум за сътрудничество с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и частната „Транзитна търговска“.  С тях ще бъде направено общо сдружение, което ще инвестира в инфраструктура и условия за реализация на подготвените кадри във Варна.  Градът има 6 ВУЗ-а с над 40 000 студенти, както и добри географски и логистични дадености в Черноморския регион и като най-източната точка на Европа, припомни Портних. Стана ясно тогава, че общината има свои терени, които се ширят на 220 дка, държавата -няколко парцела по 1.5 до 10 дка, а „Транзитна търговска зона“ -над 160 дка, но близо 1/3 от тях в сервитутна зона и в акваторията на канала. Терените в близост до пристанището са удобни за производство и складови бази. За момента от всичко това обещано още 2017 година от кмет и община днес край Варна – няма нищо видимо направено.

Декември 2017 година  с голямо мнозинство Общински съвет-Варна подкрепи учредяването на общинско акционерно дружество, с което ще се постави началото на изграждането на нов индустриално-технологичен парк във Варна. След широка дискусия в зала „Пленарна“  предложението получи 35 гласа подкрепа. Шестима общински съветници се въздържаха, а нито един не беше против.  „Едноличен собственик на капитала ще бъде Община Варна. Намеренията са на по-късен етап в него да влезе „Националната компания индустриални зони“, като изкупи 50% от акциите. Напълно реалистично е държавата да стане акционер в рамките на шест месеца.“, обяви тогава зам.-кметът Пейчо Пейчев.

В новоучреденото дружество Общината ще участва с апорт на имот с площ от близо 42 700 кв. м. на Островната зона, като в впоследствие беше планирано да бъдат приобщавани още терени, с което паркът по-етапно ще се разширява. Територия планувана за такава зона е превърнато в бунище и обрасло с бурени днес, но има потенциала да стане привлекателна индустриална зона според общинската администрация, но не ясно кога. Плануваният капиталът на „Индустриално-технологичен парк Варна“ е в размер на 2 332 150 лв.

За съжаление за последните четири години или от предното ръководство на община и кмет – г-н Иван Портних при налични множество публични обещания в цел реализация на индустриална зона, на индустриално-технологичен парк или високотехнологичен парк край града – няма нищо видимо направено  в обем, такава зона край града днес – практически няма и технически проект за такава зона – също няма.

Ясно е едно, че предното ръководство на община и в лицето на кмет – г-н Иван Портних нямат явно желание или нямат експертен потенциал да инициират или реализират мащабна индустриална зона край Варна или проект за такава зона. Община Шумен днес край града има 1400 декара от индустриална зона, Община Бургас над 400 декара зона, а край Пловдив индустриалната зона е над 10500 декара (ТИЗ). Липсата на индустриална зона днес край Варна, автоматично лишава общината от мащабни ПЧИ, от нови работни места и значителен икономически ръст.

✔️ Приоритет: Кандидатстване Брюксел (ЕК) и изготвяне технически  проект

Реализация на индустриална зона до Варна съотвества на заложени стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна за периода 2014-2020 г:

✔️ Специфична цел 1.7. Стимулиране на публично-частното партньорство (ПЧП).

Наличието на готов технически проект ще стимулира по-бързата реализацията на индустриалната зона чрез ПЧП с инвеститор в подобие на Индустриална зона – Шумен създадена 2009 година чрез ПЧП, а също и в цел кандидатстване и получаване на ЕС финансиране. В тазо цел за ускорена реализация на индустриална зона край Варненското езеро до 2025 година ще предприемем действия още 2020 година да бъде изготвен идеен проект за обща икономическа зона с обосновка за финансиране, с участието на всички заинтересовани общини от региона -Девня, Аксаково и Белослав – това ще бъде ключов наш приоритет в изпълнение за икономическо развитие на региона и на общината.

Реализация на мащабна индустриалната зона от поне 4000 декара в строителство е напълно възможно чрез активно партньорство между общини – Варна, Девня, Белослав и Аксаково. Нужен е идеен проект и активност в кандидатстване и одобрение от възможности до ЕС финансиране – 80-85% безвъзмездно при наличие на успешна практика от финансиране чрез Кохезионна политики – множество успешно реализирани проекти в Румъния от такива зони изградени с ЕС финансиране – Букурещ над 5000 декара, Тимисоара – 900 декара, Орадия – над 2250 декара и в други градове. Дофинансиране от общата стойност на инвестицията е възможно чрез плануване й в държавен бюджет и държавно участие, чрез Юнкер (или ЕИБ ниско лихвен кредит) или чрез публично-частното партньорство с инвеститори.

✔️ Мярка 1.7.2. Стимулиране на публично-частни партньорства и инициативи за решаване на важни проблеми на обществено-икономическото развитие.

В изпълнение на тази мярка от ОУП, ще оказваме всякакво съдействаме в лицето на общината и ще си партнираме с всички сдружения, граждански инициативи и експерти, който работят по реализация на индустриални зони във Варна, Североизточна България или Южна България (Тракия Икономическа Зона) в цел реализация на този важен обществен проект за града и за общината. 

Още 2017 година е създаден Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) с участие на СНЦ „Бъдеще за Варна“, Областна администрация Варна, ТУ-Варна и други сдружение в цел реализация на мащабна Черноморска Икономическа Зона включваща зоните край Варна, област Варна, обхващаша и зоните в Североизточна България. Експертите на СНЦ“КЧИЗ“ или сдружение в обществена полза са създали иновативен и мащабен проект от индустриална зона над 3660 декара край Белослав в по-етапна реализация за 5 години. Днес проекта на сдружение КЧИЗ изпълняван в обществена полза е подкрепен от община – Белослав, Девня, Аксаково и пет области на Североизточна България в лицето на областни администрации – Варна, Добрия, Шумен, Разград и Русе. Проекта на СНЦ „КЧИЗ“ има разработен идеен проект за три индустриални зони – Варна от 3660 декара, Добрич от и Разград от , има анализи и обосновка за финансиране в цел реализацията на зоните – изцяло с европейско финансиране, мащабният проект е съгласуван в цел кандидатстване към Брюксел и на ниво – Министерство на финанси.

✔️ Приоритет 3.2. Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура на Общината, за подобряване на териториалната свързаност и достъпност до обектите за публични услуги.

В изпълнение на този приоритет заложен в ОПР, общината ще бъде значително по активна в цел подобряване на териториалната свързаност от изграждане на обща индустриална зона в област Варна и в общината. В тази цел, ще инициираме създаване на работна експертна група с участие на Областна администрация Варна, НК “Индустриални зони“, СНЦ “КЧИЗ“, СНЦ “Бъдеще за Варна“, съседни общини – Белослав, Девня, Аксаково и други заинтересовани страни в цел ускорена реализация на индустриална зона от поне 4000 декара край Варна до 2025 година.

✔️ Специфична цел 4.1. Увеличаване на сближаването на агломерационния ареал на Варна чрез пространствена и функционална интеграция на Община Варна с близките Общини.

Изграждане на общ проект интегриран в обща индустриална зона край Варна е проект от общоградско значение, проекта е изключително важен икономически за Варна и за всички близки общини – Белослав, Девня, Аксаково, Бургас и Добрич. В изпълнение на поставената специфична цел – простраствена и функционална интеграция с всички близки общини активно ще се партнираме с всички близки общини и в тази цел още 2020 година ще инициираме и ще проведем първа работна среща с участие на всички общини от региона, и ще поканим представители на МРРБ и НК “Индустриални зони“ в цел реализация на обща индустриална зона край Варна.

За да има индустриална зона край Варна трябва активност първостепенна от общината и експерти там, трябва активен и последователен кмет, трябва силно лобиране на ниво София – министерства МРРБ, МТ и МФ и трябва лобиране на ниво Брюксел (ЕК) за финансиране.

До момента от предната общинска администрация и кмет – такава активност за последните четири години – не се наблюдава и не се наблюдава никаква последователност от план в действия, не се наблюдава лобиране на ниво министерства София, не се наблюдава лобиране и разговори на ниво Брюксел вероятно за това постиженията им днес са де факто напълно нулеви – нула декара индустриални зони готови на зелено край града от факт днес.

Нужна е генерална промяна на ниво мениджмънт община Варна в цел този и други важни проекти за общината и Варна да се случат, като – нов мост алтернатива на Аспарухов мост, индустриална зона и експо център да стартират до 2020 година и да се реализират до 2025 година изцяло

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share