08.IX. Администрация – Пряко участие на гражданите в обществените консултации – План за Варна

Участието на гражданите в процеса на самоуправлението е посочено чрез Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е приет от Народното събрание на 29 май 2009 г. и е обнародван в „Държавен вестник” в бр. 44 от 2009 г, последно изменение и допълнение, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г. Законът урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местната власт. Прякото участие се осъществява чрез: 1) референдум; 2) гражданска инициатива; 3) общо събрание на населението.

Всяка форма на прякото участие на варненци в управлението на града ни е не само добър генератор на идеи и предложения, но и най-ефективната мярка за контрол над управляващите, и често използвани в Европа. Включването на гражданите в процеса на вземане на решения в една община осигурява алтернативна гледна точка и най-вече – изходни данни, нужни за адекватно управление и за вземането на навременни управленски решения в града.

От години във Варна сме сведетели, че:

–         Важни за града проекти въобще не се обсъждат;

–         За тези проекти, които изобщо стигат до гражданите и други заинтересовани страни, липсва навременна и достъпна за повечето хора информация за тяхното превеждане /кога и къде ще се проведе обществено обсъждане/.  Хората разбират късно, едва на финалния етап, и единствената им реакция може да бъде обжалване на дадено решение в съда;

–         Липсва ясна и разбираема за обикновените граждани обяснителна и визуална информация по предложени идеи;

–         Не се публикуват никакви предварителни проучвания и анализи;

–         Обществените обсъждания се провеждат в рамките на работното време на администрацията и работещите граждани не успяват да присъстват;

–         Не се прави избор между няколко предложения и варианти;

–         Няма достатъчно време за запознаване с материалите, за даване на мнения и препоръки;

–         Не е ясно как се отчитат и отразяват резултатите от обсъждания, не се извършва оценка след реализация на обекта и не ясно и кой предложения на гражданите са взети предвид;

–         Самите обсъждат са без проведени предварително анкети и с лоша организация.

VIII.1. Приоритет – Изготвяне на Наредба регламентираща реда за провеждане на обществени обсъждания в град Варна

По примера на Община София и други градове ще инициираме заедно с неправителствените организации, граждани и бизнеса от града създаването нова Наредба, регламентираща реда за провеждане на обществени обсъждания. В нея ще фигурира и задължение да се обсъждат заданията за големите устройствени процедури – подробни устройствени планове, мащабни реконструкции и т.н. предварително с гражданите и с кварталните съвети от града.

Допълните ще работим по изработка и ще представим още 2019 година на следните нови проекти в цел обсъждане и гласуване:

 1. Проект за текст на Наредба регламентираща реда за провеждане на обществени обсъждания в град Варна с изложени мотиви;
 2. Проект за правилник, по който да се провеждат представянето на проекта и заключителната за общественото обсъждане дискусия;
 3. Проект на заповед за провеждане на обществено обсъждане;
 4. Проект на присъствен лист на обществено обсъждане;
 5. Проект за протокол от провеждане на представянето на проекта или от заключителната за общественото обсъждане дискусия.

VIII.2. Приоритет – Ще насърчаване на гражданската самоинициативност

Законът за управление на етажната собственост регламентира само отношенията между собствениците в многофамилните сгради, жилищните блокове и жилищните кооперации. За съжаление в кварталите на Варна, където повечето сгради са еднофамилни къщи, днес отсъства каквато и да е организация на собствениците, помагаща им да планират развитието на квартала си заедно.

В тази цел ще работим още 2020 година за формиране на квартални съвети на ниво квартал – виж (Формиране на кварталните съвети – междинни звена)

 

Като ще работим за това кварталните съвети да станат ефективно допълнително интегрирано звено на комуникация между гражданите и община, за внасяне на техните проблеми и нови предложения към общината, като нова форма те ще фигурират в разписани – точни права, правомощия и задължения в Закона за местното самоуправление на града и в наредба.

 

VIII.3. Приоритет – Активен диалог с гражданите, неправителствените и браншови организации

Ще работим активно с всички – неправителственият сектор, бизнеса и гражданите за създаване на форма в цел ефективно участие на гражданите във вземане на управленски решенията на ниво община – възможностите ще се нови и ще бъдат базирани на база успешни – доказа ли се практики от Европа – квартални съвети, широки дискусии с гражданите за всеки проект, прием на предложения с обществена подкрепа, възможности от граждански подписки и е-петиции във обществено вето по пример на Швейцария по блокиране в цел преразглеждане на неудачни законопроекти и неудачни управленчески решения. 

VIII.3. Приоритет – Нов състав и нови експертните съвети със свежи идеи

Експертните съвети имат нужда от нов регламент на функциониране, който да гарантира, че членовете им са ангажирани с проблема, че са запознати по тематиката на обсъждани проблеми, който разглеждат, и че има причина да са там. Ще преустановим практиката за присъствие основно за паричен стимул и в мнозинство общински съветници или общинска администрация, съветите ще са обществени и като такива ще се работи както в Европа на доброволни начела и в посока избор и мнозинство в присъствие на действително доказали се експерти общественици, активни граждани и активни неправителствени организации от града.

Ще формулира нови правила в действащи съвети и ще създадем нови такива:

 • Обществен съвет по транспорт;
 • Обществен съвет по общински жилища и социална политика;
 • Обществен съвет по дигитализация;
 • Обществен съвет по изпълнение на проекти;
 • Обществен съвет по туризъм;
 • и други.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share