Проект «Европейски Експо Център Варна – Фериботен комплекс&Логистичен Хъб» за внос и износ

Проектна мисия:  Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ в близост Фериботен комплекс Варна е многофункционален и всеобхватен международен изложбен център от най-висок стандарт в област Варна. Този парк ще бъде един от най-мащабния и от най-висок клас експо центрове в Европа, чиито съоръжения ще бъдат високо технологични.

  Комплекса ще бъде със съвременна архитектура, която перфектно ще съчетава хай-тек, интелигентно управление и екологична загриженост към природата. Голяма част от нови и високо-развити технологии на международно ниво ще се прилага в неговата конструкция за първи път. Реализираните интелигентни, вентилационни и комуникационни системи ще бъдат на най-съвременно ниво в света. Голямата проектната височина на залите, етажната товароносимост и електрозахранването ще му позволява, да реализира специализирани изложби, като мащабни машини изложения, изложения за строителна техника и яхтени, които имат спецефични изисквания към изложбени павилиони.

Всяка изложбена зала е с площ от около 10000 кв. м и рационално проектирани вид. 13 изложбени зали от първия и втория етаж ще разполагат с широк вход. Множество изложби и изложения, ще могат да се провеждат едновременно, без да си пречат помежду си. Големите изложбени зали, дават възможност да използват ефективно пространство и да се реализират добри визуални ефекти чрез специална декорация.

Около изложбения комплекс ще има множество поддържащи заведения, свързани с конвенции /топли/ връзки към изложенията, хотели, офис сгради, банки, търговски услуги и музеи. Те ще бъдат изградени така, че да задоволи изцяло нуждите на бизнесмените в тяхното бизнес пътуване и посещения на експо комплекса.

 ☑️ „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс“ е проект с ROI (Възвращаемост на инвестицията) над 15% за многофункционален и международен изложбен център от висок стандарт във Варненска област без аналог в Европа.
 ☑️ Готов проект с общинско, надобщинско и регионално значение – напълно покриващ изискванията заложени по СИР 2014-2020 за „Създаване на клъстер от пристанища във Варна, Варненското и Белославско езера, и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторен център с пристанища в Русе и Силистра за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА.”
 ☑️ ОЧЕРТАНИТЕ ПОЛЗИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИТЕ В ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ КЪМ 2025 ГОДИНА БВП 3,5 милиарда евро (+9%), Общо бруто: 3,9 милиарда евро (само от Експо Център реализация, инвестиция 700 мил.евро – I Етап по направени анализи)
 ☑️ През 2012 година в Румъния проект от такъв ранг получава статус стратегически проект за Румъния, в 2013 година се изготвя Дю Дилиджънс, а в края на 2013 получава целево финансиране от Европа за изработка на проектна документация. Към 2015 година проекта е реализиран на 60%. Планувано е до края 2019 г. да бъде реализиран на 100% чрез ПЧП.
 ☑️ ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЕКТА СПРЯМО ПОДОБЕН ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ: 5 /пет/ години
 ☑️ ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА: €460.000/ден
 ☑️ ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС: €1.430.000 /ден
 ☑️ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА: 50.000

 • ДАТА: 14 ЮЛИ, 2017 г.
 • КЛИЕНТ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА, МТ И МРРБ
 • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 7 години
 • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 0,7 милиарда ЕВРО за I Етап
 • ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI над 15%
 • ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ПРОЕКТА: Областна Администрация Варна, Добрич, Шумен и Разград

[project_list type=”expo” status=”active” sort=”start”]


Related Works

PROJECT «EUROPEAN EXPO CENTER VARNA – FERRYBOAT COMPLEX & LOGISTIC HUB» FOR IMPORT AND EXPORT

Project Mission:  The project for the construction of European Expo Center Varna (New Logistic and Reexportation Hub to CEE) for export and import to the vicinity of Ferryboat Complex Varna, is officially supported by the District Administration of Varna, Dobrich, Shumen and Razgrad as a strategic project for the Black Sea Economic Zone (BSEZ), Northeast and North Central regions of Bulgaria.

  The complex will be with modern architecture, which will perfectly combine hi-tech, intelligent management and ecological concern for nature. A large number of new and high-tech technologies on an international level will be applied in its construction for the first time. The intelligent, ventilation and communication systems will be on the most advanced level in the world. The large design height of the halls, the floor load capacity and the power supply will allow it to carry out specialized exhibitions such as large-scale expositions, exhibitions of construction equipment and yachts that have special requirements for exhibition pavilions.

Each exhibition hall has an area of approximately 10,000 square meters and a rationally designed look. 13 showrooms on the first and second floor will have a wide entrance. Many exhibitions and exhibits can be held simultaneously without interfering with each other. The large exhibition halls provide the opportunity to use efficiently the space and achieve good visual effects through special decoration.

Around the exhibition complex there will be a number of support facilities, including conventions / hot / links to exhibitions, hotels, office buildings, banks, trade services and museums. They will be constructed in a way to meet the needs of businessmen in their business trips and visits to the exo complex.

 

☑️ „European Expo Center – Ferryboat complex“ is a project with ROI (Return of Investment) above 15% for a multifunctional and international exhibition center of high standard in Varna region without an analogue in Europe.
☑️ Complete project with municipal, regional and regional significance – fully covering the requirements of the 2014-2020 IAR for “Creation of a cluster of ports in Varna, Varna and Beloslav Lakes and its establishment as a logistic and distribution center with ports in Rousse and Silistra for connection between the Pan-European Transport Corridors VII, VIII, IX and TRACECA.”
☑️ EXPECTED BENEFITS AND ADDITIONAL REVENUES IN THE STATE BUDGET BY THE YEAR 2025 GDP of EUR 3.5 billion (+ 9%), Total Gross: EUR 3.9 billion (only from the Expo Center realization, EUR 700 million investment – I Stage according to made analyses)
☑️ In 2012, in Romania, a project of this rank will receive a strategic project status for Romania, in 2013 Due Diligence will be prepared and in the end of 2013 it will receive targeted funding from Europe for design documentation. By 2015, the project was realized at 60%. It is planned 100% to be built by PPP until the end of 2019.
 ☑️ DELAYING THE PROJECT COMPARED TO A SIMILAR PROJECT IN ROMANIA: 5 / five / years
 ☑️ LOSS OF INCOME FOR THE COUNTRY: € 460,000 / day
 ☑️ LOSS OF INCOME FOR THE BULGARIAN BUSINESS: €1.430.000 /day
 ☑️ NEW JOBS: 50.000

 

 • DATE: 14TH JULY, 2017.
 • CUSTOMER: DISTRICT ADMINISTRATION OF VARNA, THE MINISTRY OF TRANSPORT AND THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS
 • PERIOD OF REALIZATION OF THE PROJECTUP TO 7 YEARS
 • PROJECT AMOUNT OF INVESTMENT FOR THE REALIZATION OF THE PROJECT IN FULL VOLUME0.7 BILLION EURO FOR STAGE I
 • INITIAL ECONOMIC REASON FOR INVESTMENT RETURN: ROI ABOVE 15%
 • OFFICIALLY DECLARED SUPPORT FOR THE PROJECT: DISTRICT ADMINISTRATION OF VARNA, DOBRICH, SHUMEN AND RAZGRAD

[project_list type=”expo” status=”active” sort=”start”]

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share