Нов «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway»

Проектна мисия: „При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките на експерти най-малко 3-4% от тези потоци ще бъдат трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара, а в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта. Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.“  д-р инж.Дойчин Ников, Председател НПО „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

 • ДАТА: 14 ЮЛИ, 2017 г.
 • КЛИЕНТ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА, МТ И МРРБ
 • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 7 години
 • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 0,8 милиарда ЕВРО за I Етап
 • ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI над 10%
 • ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ПРОЕКТА: Областна Администрация Варна, Добрич, Шумен и Разград

[project_list type=”expo” status=”active” sort=”start”]

Related Works

New «Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway»

Project Mission: “During the realization of the project “Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” or EGP project is planned to redirect through Bulgaria a large part of the existing and future international trade flows from Asia and the Middle East to Central and Eastern Europe in a volume of over $ 300 billion in one year. Experts estimate that at least 3-4% of these flows will be transformed with the construction of the Re-export Hub in the region of Varna. The estimated additional revenue to the GDP amount to 3.9 billion dollars and to the national budget it will amount to 410 million dollars in the form of taxes, which will result in developing the export and re-export activities. In addition, the project will improve the competitive position of Bulgarian companies by reducing logistics costs by 10% and by opening 48,000 jobs. ”  Eng. Ph.D. Doychin Nikov, chairman “Black Sea Economic Zone Cluster” NPA

 

 • DATE: 14th JULY, 2017.
 • CUSTOMER: DISTRICT ADMINISTRATION OF VARNA, THE MINISTRY OF TRANSPORT AND THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS
 • PERIOD OF REALIZATION OF THE PROJECT: UP TO 7 YEARS
 • PROJECT AMOUNT OF INVESTMENT FOR THE REALIZATION OF THE PROJECT IN FULL VOLUME: 0,8 * BILLION EURO FOR STAGE I
 • INITIAL ECONOMIC REASON FOR INVESTMENT RETURN: ROI ABOVE 10%
 • OFFICIALLY DECLARED SUPPORT FOR THE PROJECT: DISTRICT ADMINISTRATION OF VARNA, DOBRICH, SHUMEN, RUSE AND RAZGRAD

[project_list type=”expo” status=”active” sort=”start”]

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share