Loading

Г-н Стоян Пасев в качеството си на Областен управител на област Варна, заяви своята подкрепа към проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „КЧИЗ“ .  Областна Администрация Варна заяви готовност за пълно съдействие на областно ниво, за изготвяне на предпроектно проучване и анализи, публикуване и заявяване на проекта в European Investment Project Portal (EIPP), планиране на посещения на потенциални инвеститори и проучване на възможности за финансиране на проекта за моста (от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Планът „Юнкер“ или други ЕС финансови институции).

  • Проекта за втори мост на СНЦ “КЧИЗ” е изготвен съгласно определено трасе на планиран втори мост в град Варна, заложен в действащия Общ устройствен план на Община Варна.
  • Реализацията на нов мост с Air draft = 57,91 м ще даде оперативни възможности в бъдеще за преминаване под моста на дълбоководни кораби (големи контейнеровози и бълкери) и за достъпа им за товарене и разтоварване във Варненското езеро, Интермодален терминал „Варна” (ИМТ «Варна») или към Пристанище Варна – Изток.
  • Реализацията на такъв мост е заложено като цели от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в „Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014 – 2020 г.“(СИР), за „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове (2014-2020 МРРБ)”, създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

 

2

Loading

Mr. Stoyan Pasev, in his capacity of District Governor of Varna District, declared his support for the project “Second Asparuhov Bridge on Two Levels” of the NPA “BSEZC”. District  Administration of Varna declared readiness for full cooperation at the regional level for preparation of feasibility investigation and analyzes, publication and declaration of the project in the European Investment Project Portal (EIPP), planning of visits of potential investors and exploring of the possibilities for funding the project for the bridge (by the European Investment Bank (EIB), the “Juncker” plan or other ЕС financial institutions).” NPA “BSEZC”

  • The project for the second bridge of the NPA “BSEZC” has been prepared according to a definite route of a planned second bridge included in the current General Development plan of Varna Municipality.
  • The realization of a new bridge with Air draft = 57.91 m will give operational opportunities in the future for deep-sea ships (large container ships and bunkers) to pass under the bridge and have access for loading and unloading on the Lake of Varna, Intermodal Terminal “Varna” (IMT – Varna), or to the Port of Varna – East.
  • The realization of such a bridge is set as objectives by the Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW) in the “Regional Development Plan of the Northeast Region 2014-2020” (IER), “Taking action to overcome the height constraints and limitations in the sea-lake drainage for larger vessels (2014-2020 MRDPW) “, caused by Asparuhov Bridge as impossibility of access for deep-sea ships in Varna Lake.

 

A PROJECT FOR REGIONAL DISEASE AND ACCIDENTS CENTER of NPA BSEZC WAS OFFICIALLY OFFERED IN THE REGIONAL ADMINISTRATION OF VARNA Работно посещение на СНЦ КЧИЗ на международното изложение The Hotel Show Dubai 2018 в Дубай

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share