ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РЕАКЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА СУША И МОРЕ» НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Основна цел: Изграждане на „Национален Център по Бедствия и Аварии на Р България“ в цел превенция, защита и подготовка на населението срещу бедствия.

Цел (1): Изграждане на Национален център с регионални центрове по бедствия и аварии – във всяка област в цел превенция, защита и подготовка на населението срещу бедствия.

Цел (2): Изграждане на Специализиран учебен център с нужните полигони и с нужните професионални кадри преподаватели със съответните сертификати, какъвто специализиран център за обучение днес България.

Професионална подготовка и сертифициране съгласно ЕС изисквания на кадри за всички държавни и общински инстанции по отношение на действие при бедствия и аварии (включително Гражданска защита, ВМС, министерства – МРРБ, Министерство на транспорта, Министерство по Бедствия и спасяване (в бъдеще), доброволчески формирования, Държавна агенция „Морска администрация“ и други.).

Цел (3): Обучение на 200 обучени специалисти за всички видове дейности, спасители, професионални кадри и доброволчески формирования, кадри към морска агенция, община, област и тяхно лицензиране съгласно всички Европейски изисквания.

Цел (4): Пълно екипиране на центровете с необходимото оборудване и инженерни средства съгласно всички ЕС изисквания в цел незабавна реакция при всяко възникнало бедствие или авария на територията на Р България (суша-море-язовири-рискови предприятия АЕЦ, град Девня и други).

Цел (5): Създаване на ефективен механизъм за управление риска (превенция) от наводнения, пожари, индустриално обгазяване и други потенциално опасни бедствия, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции, като – областни администрации, общини, министерства и други институции.

Цел (6): Внедряване на две интегрирани системи, разработени от експерти на СНЦ”КЧИЗ” в цел превенция на високи рискове:

7.1. Smart City™’ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете и региони).

7.2. Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в градове и региони).

7.3. Други системи.

 

Основните цели заложени при реализация на проекта «Регионален Център по Бедствия и Аварии» край Варна стартиран от СНЦ „КЧИЗ” в обществена полза и конкретно за региона на Варна, включва:

(1) Създаване на ефективен механизъм за управление риска (превенция) от наводнения, пожари, индустриално обгазяване и други потенциално опасни бедствия в региона на град Варна, под общини и област Варна, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции, като – Областна администрация Варна, Община Варна (всички под общини) и други институции.

(2) Превантивна и навременна осведоменост на гражданите в населени места и региони е висок потенциален риск от наводнения в региона. Съгласно изготвен доклад от Басейновата дирекция ..Черноморски район“ от месец септември 2017 година 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение, това са градове като град Варна, Девня, Белослав, Провадия, Долен чифлик, други градове и селища но поречието на река Провадийска и Камчия.

(3) Внедряване на две интегрирани системи, разработени от експерти на СНЦ”КЧИЗ” в цел превенция на високи рискове:

3.1. Smart City™’ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете и региони).

3.2. Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в градове и региони).

3.3. Други основни дейности:

– Разработване на подробни насоки за възможностите и работа със системата, внедряване на насоките в работата на заинтересованите страни, насоки за разчитане показанията на информационната система от гражданите и отговорни институции в област Варна и град Варна;

– Подготовка на 1бр. План за действие при наводнения с включени 10 бр. симулационни модели на наводнения за област Варна и град Варна.

– Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните басейни, включваща доставка, инсталиране, тестване и поддръжка на оборудване за мониторинг – област Варна и град Варна.

(4) Изграждане на Специализиран учебен център по бедствия и аварии  край Варна с нужните полигони и с професионални кадри преподаватели със съответните сертификати.

Дейности по:

4.1. Подготовка и обучение на специалисти за всички видове дейности, спасители, професионални кадри и доброволчески формирования, кадри към морска агенция, община, област и тяхно лицензиране съгласно Европейски изисквания.

4.2. Изграждане на над 15 специализирани полигона и тренажори към Специализиран учебен център по бедствия и аварии край Варна.

4.3. Изработка на комплексни програми за обучение и лицензирането им.

4.4. Оборудване на Специализиран учебен център по бедствия и аварии  край Варна със специализирано оборудване, средства и техника в цел обучение на всички нужни професионални кадри в цел реакция и по управление на бедствия и аварии на суша и море в Република България.

(5) Изграждане на действащо звено «Морско спасяване» интегрирано към «Регионален Център по Бедствия и Аварии» край Варна.

(6) Дейности за повишаване готовността на различни нива в град Варна и Област Варна използвайки реализираната система за ранно предупреждение и управление на извънредни ситуации при наводнения.

(7)  Основни дейности по проекта за аварийно планиране:

7.1.  Дейности за повишаване готовността на различни нива «Индивидуално, семейно и ниво домакинство»

7.2. Дейности за повишаване готовността на различни нива «Ниво общност или село»

7.3. Дейности за повишаване готовността на различни нива «Ниво община, област и регион»

ДАТА: МАРТ, 2018
КЛИЕНТ: OБЩИНА ВАРНА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години
ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 100 мил. ЕВРО, за I етап: 50 мил. ЕВРО
100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране
100% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ ОТ БРЮКСЕЛ

сайт СНЦ КЧИЗ

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share