Д-р инж. Дойчин Ников: “Цели регионите в България неизбежно икономически и демографски ще загинат до няколко години, ако не сменим спешно държавните ни приоритети изцяло с нови, каквито от години са в другите морски държави от Европа – “Пристанища, крайбрежни промишлени зони и логистични коридори”?“

Loading

От направеният анализ от експерти на СНЦ КЧИЗ още юни миналата година от всички приоритети (стратегии за интелигентна специализация) на България, Румъния, Австрия, Холандия, Гърция или други морски държави от Европа.

Беше констатирано, че приоритети (области), като развитието на пристанища, крайбрежни промишлени зони и нови логистичен коридор (търговски пътища) фигурират като приоритети (стратегии за интелигентна специализация) във всички морски държави в Европа и са заложени в ИСИС, в изключение на България – където такива напълно липсват.

При условие, че България е морска държава с традиции в морска индустрия, короплаването и морската търговията е просто недопустимо такива приоритети (области) да липсва. Тези области са стратегически, еднозначно важни и потенциален основен двигател за развитието на икономиката и за привличане на мащабни ПЧИ на една морска държава като България и да не са заложени в цел гарантиране на ефективността на инвестициите по линия на регионалната политика, преди получаването на финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие за научни изследвания и иновации за периода 2020-2027 г.

⭐ Днес Пристанище Констанца, който е основен икономически двигател на икономиката на Румъния, само за година ПЧИ (Преките Чужди Инвестиции) в региона на Констанца (Кюстенджа) са над 1 млрд.евро на година или практически в повече от ПЧИ на цяла България за 2017 година.

Още 2017 година е създаден Клъстер Черноморска Икономическа Зона в обществена полза с акционери Областна Администрация Варна, НПО „Бъдеще за Варна“ и други, който клъстер разработи стратегически проекти за икономическо развитие на Област Варна и на цяла Североизточна България в цел основно модернизация на пристанище Варна, изграждане на нови индустриални зони, реализация на реекспортен хъб, реализация на нов логистичен коридор през пристанище Варна (Азия-Порт Варна-Централна Европа) и превличане на мащабни ПЧИ:
https://bsezcluster.org/home-gallery-grid/

От направени обемни анализи по проекта от експерти на СНЦ“КЧИЗ“ и СНЦ“Бъдеще за Варна“ са констатирали значителни приходи за бюджета на България при реализация на проекта.
⭐ При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките на експерти най-малко 3-4% от тези потоци ще бъдат трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара, а в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта. Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.

Към момента вече пет области на България (Областни Администрации): Варна, Добрич, Шумен, Разград, Русе и община Русе са подкрепели проекта за нов логистичен коридор „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway”, изпълняван от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер черноморска икономическа зона“ (КЧИЗ):
https://bsezcluster.org/blog/

Еднозначно, че щом пет Областни администрации от България са подкрепили реализацията на нов коридор през Варна в изграждането на нови индустриални зони и модернизация на пристанище Варна това е достатъчно основание приоритета в обем „Port, Coastal Industrial Zones and new logistics corridor“ да бъде заложен като стратегически приоритет в Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2020-2027 г. като области и стратегии за интелигентна специализация („предварително условие“).

Окончателното утвърждаване на приоритета в предложение от КЧИЗ да гарантира ефективността на бъдещите инвестициите по линия на регионалната политика, преди получаването на финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие за научни изследвания и иновации за периода 2020-2027 г. Също това ще даде възможности за ЕС инвестиции в научни изследвания и иновации в тази нова област в допълнение на заложените вече приоритети за България: 1) Информатика и ИКТ; 2) Здравословен живот и биотехнологична промишленост и 3) Мехатроника и чисти технологии.

С тази цел още 2018 година Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) официално заяви като нови приоритети (стратегии за интелигентна специализация) за България: „Пристанища, крайбрежни промишлени зони и нов логистичен коридор“ в портала Eye@RIS3: Innovation Priorities in Europe.

Стратегиите за интелигентна специализация позволяват на регионите да превърнат своите нужди, силни страни и конкурентни предимства в продаваеми стоки и услуги. Те имат за цел да направят приоритетни публичните инвестиции в научни изследвания и иновации чрез подход „от долу нагоре“ с оглед на икономическото преобразуване на регионите, основаващо се на регионалните конкурентни предимства и създаващо благоприятни пазарни възможности за нови междурегионални и европейски вериги за създаване на стойност. Те ще помогнат на регионите да предвиждат, планират и следват своя процес на модернизация така нужна днес в България.

⭐ През новият програмен период приоритетите ще бъдат финансирани с над 40 млрд. евро (над 65 млрд. евро заедно с националното съфинансиране), разпределени на регионите чрез Европейския фонд за регионално развитие. Като цяло подкрепата за научни изследвания и иновации се очаква да помогне на 15 000 предприятия да пуснат нови продукти на пазара, да насърчи 140 000 стартиращи предприятия, в резултат на което до края на програмния период да бъдат създадени 350 000 нови работни места.

С цел да гарантира ефективността на инвестициите по линия на регионалната политика, преди получаването на финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие за научни изследвания и иновации за периода 2020—2027 г. трябва да са налице стратегии за интелигентна специализация („предварително условие“).

За да подкрепи процеса, Комисията създаде Платформа за интелигентна специализация Eye@RIS3, която от 2011 г. консултира държавите членки и регионалните органи при изработването и прилагането на техни стратегии за интелигентна специализация. Тя улеснява взаимното обучение, събирането на данни, анализа и възможностите за създаване на контакти за около 170 региона на ЕС, както и 18 национални правителства.

Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) заяви като нови приоритети за България в Платформа за интелигентна специализация Eye@RIS3:
✔️ Приоритет (нова област) от конкретно предложение: „Port, Coastal Industrial Zones and new logistics corridor“ или „Пристанища, крайбрежни промишлени зони и нов логистичен коридор“;
✔️ Описание: Пристанища, крайбрежни промишлени зони и нов логистичен коридор. Акцентът ще бъде върху завършването на национална транспортна и логистична система, взаимосвързаност с останалата част от ЕС, Централна и Източна Европа и Черноморския басейн, реализацията на логистичния коридор в България (Черноморски басейн – Пристанище Варна – Централна Европа) Промишлени зони, превръщайки Варненския регион в център за реекспорт, Европейски Експо Център и Морски иновационен център
✔️ Икономически области:
H – Транспорт и съхранение
H.49 – Сухопътен транспорт и транспорт
H.50 – Воден транспорт
✔️ Научни области:
04 – Транспортни, телекомуникационни и други инфраструктури
04.23 – Строителство
04.28 – Транспортни системи
✔️ Цели на политиката:
B – Син растеж
B.15 – Транспорт и логистика (включително магистрални пътища)

04 – Транспортни, телекомуникационни и други инфраструктури
04.23 – Строителство
04.28 – Транспортни системи
✔️ Цели на политиката:
B – Син растеж
B.15 – Транспорт и логистика (включително магистрални пътища)

“Бъдещето на България и на Североизточна България е общо обединение на всички области и общини към икономическо развитие на целият регион в цел реализация на мащабни проекти по „твърди“ мерки чрез директно кандидатстване и ЕС финансиране от Брюксел (ЕК) в подобие на успешната практиката от години в Румъния.” Д-р инж. Дойчин Ников – сдружение Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ)

 

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти:  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;  «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и   «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.


Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за гр. Варна от Д-р инж. Дойчин Ников ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share