03. Транспортна инфраструктура – наша обща визия и мерки планирани до 2025 година в града – План за Варна

Независимо, че във Варна бяха направени значителни инвестиции в транспортната инфраструктура – налице е явно определена неравномерност в развитието и основно в изграждането на мрежата, които обуславят както незадоволителното транспортно обслужване на значителни по обхват територии, така по затруднение в общото функциониране на мрежата. Проблемите са свързани основно с това, че изграждането на транспортната инфраструктура се реализира без концепция и се работа на „парче“, липсва всякакво планиране и липсва дългосрочна стратегия за развитието на града – обща и напълно интегрирана на всичките видове транспорт. Няма никакъв план в ясна последователност на действия, на общината и явно на никой експертно в града не ясно какво ще се реализира утре от планиране и от развитие на транспортна инфраструктура до 2025 година.

Решаването на проблеми в целият град се реализира – без държавнически подход в цел окончателно решаване на проблеми или чрез постигане на рентабилност за инвестираните средства – държавни или общински, решенията са напълно прибързани – политически, а не експертни, което генерира следващи и нови проблеми – задръствания по крайбрежни улици, транспортни ребуси по две кръгове на 50 метра, наводнени булеварди, свлачища до булеварди водещи до значими социални проблеми от разрушаване на жилища на граждани и множество други проблеми за решаване от една недалновидна до сега администрацията на града.

Подобряването транспортната инфраструктура в града е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на транспортната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства. Ще бъде изготвена и експертно прецизирана – дългосрочна (напълно интегрира) стратегия за развитие на транспортна инфраструктура до 2030 година.

Обществен релсов транспорт в планиране, обща интеграция от нова жп и авто гара под ул. Девня, свързаност и окончателно избор за транспортна схема – летище – град – курорти до града – квартали, това ще са част от мерките, който ще бъдат предприети. Направени са обемни анализи, проучвания и проведени са разговори на ниво Брюксел, готови сме да предложим още началото на 2020 година – наша експертна концепция и предложение от готова презентация в реализация на интегрирана нова ЖП и Авто гара до ул. “Девня” за обществена дискусия. Новата жп и авто гара ще е напълно модерна и ще бъде предложена след получаване на обществена подкрепа още 2020 година в Брюксел (ЕК) в цел ЕС финансиране на технически проект. 

В централната градска част има съсредоточени най-голям брой работни места, които привличат и генерират движение, което води до претоварва централните улици и най-вече улиците от второстепенната мрежа, улици които и без това са претоварени от нерешените проблеми на паркирането и от липсата на обществени (много етажни) паркинги.

Подобряването транспортната инфраструктура в централната града е ключов елемент от нашия План за Варна в приоритет за пешеходците и велосипедите. Ще предложим концепция и решение базирано на успешна практика в Европа за извеждане и ограничаване на автомобилите в централната част на града – ще се работи в посока на удобни подземни паркинги и изнасянето напълно на автомобилите в движение под земята в подобие на Барселона, Хамбург и други европейски градове в цел изцяло ограничаване на шума и замърсяване на въздуха в града. Всички проекти ще се изпълняват приоритетно чрез ЕС безвъзмездни средства и след обществено съгласуване.

Видимо липсващите направления-североизток – югозапад от първи и втори А клас видимо създават големи проблеми на съществуващата Първостепенна улична мрежа (ПУМ), а това води до неуправляем процес за поддържане на мрежата- особено в плътен час ПИК от 08.30 до 10.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа, колонно движение и частични задръствания. Над 10% от работещата като главна улична мрежа е второстепенна (например ул„КапРайчо“ул„ГеоргиБенковски“ и др.).“, уличните настилки в града са близо 1.5 млн. квадрата, а тротоарите са 555 хил. квадрата и на много места са в критично състояние.

Преоритетно ще се работи за подобряване на състояние на настилките и тротоарите, и те да са достъпни за хора с увреждания

Почти 18% от уличната мрежа е вече с 40% влошаване на състоянието на настилката по този експертен показател и 37% е вече в периода, в който влагането на средства за текущ ремонт е първо много скъпо и второ почти неоправдано, така се постига минимален ефект само за няколко месеца. Основните мерки в цялостно и комплексно подобрение на състоянието на настилките в града ще бъдат насочени в две направление – качествен и цялостен ремонт на улиците и преминаване към изцяло общинско асфалтиране на улиците и поддръжка на тротоарите от изцяло общинска компания, по подобие на успешната практика реализирана от години и работеща успешно в Община Константа. Финансовият ресурс на общината е ограничен и няма да тоалираме изпълнение в асфалтиране на улици и подновяване на тротоари в града от политически обвързани компании с завишени в пъти цени – приоритетно избора на компании изпълнители ще бъде само чрез прозрачни процедури на база – качество, опит, референции, конкурента цена и изпълнение на рекламации в гаранционен срок.

Днес във Варна най-голям процент улични настилки от ПУМ са със състояние „добро“ – 40% и 33% със състояние „отлично“. 20% са в „задоволително“, 7% са в състояние „незадоволително“и 0% в „лошо“ състояние. Настилките на тротоарите са 53% в „добро“ и „отлично“ състояние, а 30% в състояние „задоволително“ и „незадоволително“, 37 хил. квадрата липсват или никога не са полагани (7%).

Приоритетно ще се работи за пълно съблюдаване на ЕС норми при изграждане и комплексно прилагане на модерни концепции от Европа в цел ограничаване повредите по уличните платна от наводненията.

Основните причини за повредите по уличните платна в град е дъждовната канализация в липса на такава или нефункционираща, и липсата на приложени съвременни комплексни мерки при ремонта на уличните платна и тротоари. Три улици от ПУМ нямат изградена дъждовна канализация. Освен това шахтите не се почистват редовно, което води до появи на деформация на настилката. Липсата на канализация е причина за образуването на мрежовидни пукнатини. Освен това шевовете на местата, където асфалтът на улицата се среща с бордюра трябва да бъдат обработени и подмазани, за да не пропускат вода към леглото на улицата. Ще приложи комплексен подход и ред мерки в реализация на съвременни концепции и иновации от Европа за превенция и за борба с наводнения в града.

Нарушената хидроизолация на подлезите, които се нуждаят от ремонт, също става причина за деформация на уличните платна. Тези проблеми не могат да бъдат отстранени с „козметични мерки“ – ще се приложи изработка на типов проект за ремонт като норма за изпълнение чрез прилагане на нови съвременни решение и иновативни концепции от Европа.

 

Приоритетно изграждане кръстовища – кръгови, при невъзможност на две нива – приоритетно с ЕС средства

Съществуващите транспортни възли на две нива са само около осем и са с непълно развитие на връзките. Крайно наложително е изграждането на транспортни възли на две нива и кръгово кръстовище на някои от натоварените кръстовища в града. Приоритетно ще се работи в реализация на кръгово кръстовище до Автогара – Варна (старата), и за реализация на кръстовище на две нива до бензиностанция OMV под вятърна мелница. Също е наложително някои кръговите кръстовища да се преоформят съгласно изискванията на този тип кръстовища и чрез изграждане на дренажни системи за дъждовна вода в цел окончателно решение на системните им проблеми с наводнява при всеки пороен дъжд.

Претоварването на участъци от съществуващата мрежа в града води до прогресивно увреждане на уличните настилките, нарушаване на конструкцията им, което води до основни ремонти и свързани с многократно по-големи инвестиции за поддържане на уличната мрежа. В тази цел ще предприемат комплексни мерки след задълбочен анализ, изготвяне на проект и кандидатстване за ЕС финансиране в реализация на алтернативен транспорт в града – бърз и екологичен – релсов транспорт, който ще намали значително натовареността на улиците.

Проблемите с не е осигурена необходимата улична мрежа и техническа инфраструктура в местностите „Бриз“„СвНикола“„Руски окопи“ и „Траката“, които бързо и интензивно се застрояват ще се решава в посока на планиране на нова така и финансирането в изглаждане чрез възможностите на ЕСсредства. Днес отсъства артерия, която да осигурява скоростни далечни кореспонденции между най-североизточните и най-южните населени територии. Аспарухов мост е единствената връзка между южната и северната част на града.

Приоритетно ще се работи към планиране в изграждане и за заявяване на идеен проект с финансова обосновка за нов мост до Маскуда (плануван в ОУП-Варна за изграждане) в цел кандидатстване в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране – още в края на 2019 година.

По отношение на паркирането ще преустановим практиката от политиката на Общината позволява да се изграждат нови обекти, които да бъдат – без или с недостатъчни паркоместа, или използване на порочни схеми в цел получаване на разрешение чрез фиктивно отчитане на „подвижни“ паркинги. Ще се продължи разширението на синя зона в града като подхода ще се смени – не в търсене на приходи на община, а в това тази зона действително да е функционална и да не създава проблеми на живеещите в близост до нея в достъп до жилища и в паркиране на МПС им. 
Връщане предназначението на гаражите, да се следи при новите сгради да има осигурени места, да се намери механизъм за изграждане на подземни и и етажни паркинги, приоритетно ще работим в изграждане на обществени много етажни паркинги с ЕС средства в цел окончателно решение на проблема. 

Статистиката сочи, че във Варна основната причина за пътно-транспортните произшествия е недисциплинираността на водачите. Натоварването на уличната мрежа в града през летния сезон в града от коли с не варненска регистрация е между 15 и 39%, а за курортните зони около 46%. През топлите месеци автомобилите с чуждестранна регистрация са между 10 и 29% в града и 55% в курортите. В тази цел ще прецизираме и детайлно ще анализиране работат на цялата системата за видеконтрол в града и ще се работи в реализация на комплекс мерки по контрол и санкциониране на системни нарушители. Ще се планира и ще се работи в посока на реализация на обща Интегрирана транспортна система за контрол на трафика с изцяло с ЕС средства.

Приоритет реализация на втори нов Аспарухов мост до 2025 година с ЕС средства

Веднага, или още края на 2019 година ще кандидатстваме с проект за ЕС финансиране на втори мост. Проведени разговори на ниво Брюксел и ниво МРРБ през 2019 година потвърдиха възможността от старт 2020-2021 година на такъв проект за втори мост до Максуда, който е предвиден в ОУП-Варна. Този нов мост ще „отвори“ бул„Левски“ към Аспарухово, като след реализация на моста до 48 месеца булевардът ще започне да изпълнява функцията си на главен разпоредител. До реализация на новият мост ще планира изграждането на крайезерната артерия между южната и западната промишлени зони, при което северният възел на Аспарухов мост и ул„Девня“ ще бъдат частично освободени от тежък товарен транспорт като ще се работи в планиране на изграждане на виадукт за бърза връзка между ул.Девня – Аспарухов мост – посока Аспарухова в цел частично решение на задръствания. Също ще се работи в посока в извеждане на целият товарен трафик (товарни камиони) към и от Пристанище Варна – Изток посока ул. Девня в посока извън града – това ще се реализира в две направление едно чрез планиране в реализация на нов мост до Максуда и другото чрез реализация на успешно приложена в ЕС концепция за преминава не товарният трафик през канал 1 – канал море –езеро в цел приоритетно извеждане на цялото товарна движение към и от пристанището извън градската част. 

Изграждането на втори мост ще облекчи претоварения участък на „Владислав Варненчик“. Изграждането на бул„ЦарОсвободител“ би разтоварило пренатоварения „Сливница“
Ще работи и в посока на изграждането на нов пробив и разширението на ул„Дрин“ до ул„Кракра“ което би облекчил ул„Отец Паисий“ и ул„Пирин“

Приоритет: Окончателно решение на ребуса – бул„Варна“ до 2020 година в намиране на алтернативно и реалистично решение от реализация чрез ЕС финансиране

От години работим – експерти на СНЦ “КЧИЗ“ и СНЦ “Бъдещеза Варна“ по алтернативно решение на околовръстно от бул„Варна“. Ще предложим още в началото на 2020 година на нова концепция като алтернатива на проекта бул„Варна“ за изграждане околовръстно в града – което ще е реалистично в изпълняване, ще постижимо в изграждане чрез финансиране с ЕС фондове. Това ще е модерна концепция базирана на успешна практика използвана от години в едно напълно ново – алтернативно виждане и решение приложено вече в Хамбург и Барселона. Концепцията ще бъде едно интегрирано и крайно решение – експертно прецизирано в планиране и в изграждане и на релсов транспорт във Варна с ЕС средства – бърз и екологичен в направление летище (квВладиславово) – град Варна – курортни комплекси Дружба и Златни Пясъци.

Проектната концепция в решение ще бъде презентирано и предложено на обществено обсъждане, както ще се реализираекспертна дискусия с експерти от Хамбург и Барселона в цел популяризиране на успешни практика от Германия и в Испания в цел намиране на окончателно решение в модерна визия за реализация на околовръстно в град – без шум и без замърсяване на въздуха още в началото на 2020 година.

Реализацията на концепцията приложена на база успешен практически опит от реализация в Европа ще освободи в преобладаваща част засегнатите терени на граждани съгласно бул„Варна“ в заложено трасе по ОУП-Варна за бъдещо строителство и инвестиции.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share