Loading

Г-н Любомир Христов в качеството си на кмет на Община Шумен, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“ 

Относно: Подкрепа за изпълнение на Проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)

“Потенциалното пренасочване на мащабни международни търговски потоци от Азия и близкия изток през България към централна Европа несъмнено ще се отрази положително върху икономическите параметри на развитие на региона. Планираните дейности като изграждане на модерна инфраструктура, вкл. пристанища, центрове за реекспорт и рехабилитация на ж.п. връзки пряко кореспондират с добрата свързаност на региона и ще доведат до увеличаване на капацитета за международна търговия, увеличаване на чуждестранните инвестиции и подобряване на трансграничното сътрудничество.

 Изразява подкрепа за проект „Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway“ на Сдружение с нестопанска цел „Клъстър Черноморска икономическа зона“.”

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ, Кмет на Община Шумен

(РЕШЕНИЕ № 967 по протокол № 39 от 20.12.2018 г. на заседание на Общонски съвет Шумен /с 34 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”/ – ИЗРАЗЯВА ПОДКРЕПА към проекта „Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway“ на Сдружение с нестопанска цел „Клъстър Черноморска икономическа зона“.)

Loading

Mr. Lyubomir Hristov, in his capacity as mayor of the Municipality of Shumen, stated his support for the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ 

Subject: Support for the implementation of the project “Bulgarian Logistics Corridor (Asia – Port Varna – Central Europe – EU Gateway)

“The potential rerouting of large-scale international trade flows from Asia and the Middle East through Bulgaria to Central Europe will undoubtedly have a positive impact on the economic parameters of the region’s development. Activities such as building a modern infrastructure, including the development of Ports, centres for re-export and rehabilitation of railway links directly correspond with the good connectivity of the region and will lead to increased capacity for international trade, increase of foreign investment and improve cross-border Cooperation

Supports the project “Bulgarian Logistic Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of the NGO “Black Sea Economic Zone Cluster”.

Lyubomir Hristov, mayor of Shumen Municipality

(Decision № 967 Protocol № 39, 20.12.2018. At a meeting of the Municipal Council – SHUMEN /with 34 votes “for” – expresses support to the project “Bulgarian Logistic Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe)-EU Gateway” of the Non-profit association “Black Sea Economic Zone Cluster”.)

MUNICIPALITY OF RUSE supported the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ Община Варна в лицето на кмета г-н Иван Портних подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

One thought on “Shumen Municipality supported the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share