Loading

Г-н Атанас Стоилов в качеството си на кмет на Община Аксаково, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“ 

Относно: Подкрепа за изпълнение на Проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)

“С реализирането на проекта нараства възможността за пренасочване на мащабни търговски потоци от Азия към Централна Европа през България, което ще окаже благотворно влияние на националната икономика и в частност на икономическите параметри в областите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе.

С оглед на гореизложеното, Ви информирам, че Община Аксаково изразява своята подкрепа за изграждане на модерна инфраструктура, с която биха могли да бъдат реализирани ползи в областта на трансграничното сътрудничество и възможност за интегриране на България в международна търговска дейност.

С уважение,

инж. АТАНАС СТОИЛОВ, Кмет на Община Аксаково

(Заявена подкрепа  чрез писмо № 0400-29/13.02.2019 г. към Министерство на финансите (МФ) и копие към СНЦ”КЧИЗ” от Община Аксаково в подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway“ на Сдружение с нестопанска цел „Клъстър Черноморска икономическа зона“ (СНЦ „КЧИЗ“) в обществена полза)

Loading

Mr. Atanas Stoilov, in his capacity as mayor of Aksakovo Municipality, stated his support for the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster““ 

About: Support Letter for project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway“

“With the realization of the project, the possibility of redirection of large trade flows from Asia to Central Europe through Bulgaria is increasing, which will have a beneficial impact on the national economy and in particular the economic parameters in the regions of Varna, Dobrich, Shumen, Razgrad and Rousse.

In view of the above, I would like to inform you that the Aksakovo Municipality expresses its support for building a modern infrastructure that could benefit in the field of cross-border cooperation and the opportunity to integrate Bulgaria in international trade.

Respectfully,

Dipl. Eng. Atanas Stoilov, mayor of Aksakovo Municipality

(supported by letter № 0400-29/13.02.2019 year to the Ministry of Finance (MF) from Aksakovo Municipality in support of the project “Bulgarian Logistic Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of the Non-profit association “Black Sea Economic Zone Cluster” (NGO “BSEZC”) in public benefit)

Пристанище Варна ЕАД подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ Община Девня подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share