Loading

Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ) организира ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ  по случай учредяването си с решение на Варненски Окръжен Съд.

На официалното събитието присъстваха множество официални държавни лица – областните управители на Област Варна – г-н Стоян Пасев, на Област Шумен – проф. Стефан Желев, на Област Разград – г-н Гюнай Хюсмен, на Област Русе – г-н Галин Григоров и на Област Добрич – Красимир Кирилов, представители на Технически Университет -Варна, Община Разград, официални гости от Румъния и Катар.

Официално бяха връчени благодарствени писма на областните управители на Област Варна – г-н Стоян Пасев, на Област Шумен – проф. Стефан Желев и Област Разград – г-н Гюнай Хюсмен – за официално заявената подкрепа към важни инфраструктурни и социално значими проекти на КЧИЗ за Области Варна, Шумен, Разград и Русе –  проекти “Логистичен Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” и “Нов Логистичен Коридор на България: Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе-СЕЕ”, както и в оказана подкрепа към клъстера.

Официални изказвания в приветствия бяха изказани от официални лица – г-н Стоян Пасев – областен управител на Област Варна, гости от България – г-н Галин Григоров – областен управител на Област Русе, г-н Красимир Кирилов – областен управител на Област Добрич, и от чужбина – Румъния и от Катар – г-жа Елена Йорданова (Изпълнителен директор на PROJECT MANAGEMENT & INVEST LLC, Qatar).

.

Loading

“Black Sea Economic Zone Cluster” (BSEZC) National Association for Public benefit organized an OFFICIAL COCKTAIL on the occasion of its establishment by decision of Regional Court of Law of Varna.

The official event was attended by a number of state officials – the district governors of Varna District – Mr. Stoyan Pasev, of the District of Shumen – Prof. Stefan Jelev, of Razgrad District – Mr. Gunay Husmen, of the District of Ruse – Mr. Galin Grigorov, and of Dobrich District – Krassimir Kirilov, representatives of the Technical University of Varna, Razgrad Municipality, official guests from Romania and Qatar.

Thanksgiving letters were officially handed out to the District Governors of the District of Varna – Mr. Stoyan Pasev, to the Shumen District – Prof. Stefan Jelev and Razgrad District – Mr. Gunay Husmen – for the officially declared support for important infrastructure and socially significant projects of the BSEZC for Varna, Shumen, Razgrad and Rousse – projects “Logistic Re-export Hub for Central and Eastern Europe – Bulgarian Gateway” and “New Logistic Corridor of Bulgaria: Asia-Varna-Shumen-Razgrad-Rousse-SEE”, as well as for their support to the cluster.

Official statements were presented by officials – Mr. Stoyan Pasev – District Governor of Varna District, guests from Bulgaria – Mr. Galin Grigorov – District Governor of Rousse District, Mr. Krasimir Kirilov – District Governor of Dobrich Region, and from abroad – Romania and from Qatar – Mrs. Elena Yordanova (CEO of PROJECT MANAGEMENT & INVEST LLC, Qatar).

Проект на СНЦ “КЧИЗ“ за изграждане на логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа бе представен пред Областния съвет за развитие в Добрич

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share