Loading

Проектът подготвен от националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска икономическа зона” и предвижда изграждане на експоцентрове, бизнес инкубатори, индустриални паркове и икономически зони. В рамките на проекта се предлага в гр. Добрич да бъде създаден интермодален терминал на територията на бившето военно летище край града. 

Според председателят на сдружението инж. Дойчин Ников, с проекта се цели привличане на мащабни транзитни товари от Азия и инвеститори от Китай, Саудитска арабия, Русия, Казахстан и Турция. Чрез привлечените ПЧИ (Преки Чужди Инвестици) ще се повиши икономическия растеж на региона, като пристанищната и железопътната инфраструктура ще се модернизира, както и ще се изгради съвременна пътна връзка Варна-Русе.

“Изграждането на общ регионален клъстер по подобие на Тракийската икономическа зона ще привлече инвеститори и ще насърчи икономическото развитие на Североизточния и Северния централен район за планиране.” коментира на срещата областният управител на Добрич Красимир Кирилов БНТ 10 януари 2018 г. 

Loading

The project, prepared by the National non-profit association for the public benefit of the “Black Sea Economic Zone Cluster”, provides for the construction of expocenters, business incubators, industrial parks and economic zones. Within the framework of the project, an intermodal terminal is to be established in the city of Dobrich on the territory of the former military airport near the town.

According to the chairman of the association Eng. Doichin Nikov, the project aims at attracting large-scale transit goods from Asia and investors from China, Saudi Arabia, Russia, Kazakhstan and Turkey. The attracted DFI (Direct Foreign Investments) will increase the economic growth of the region, the port and railway infrastructure will be modernized, as well as a modern road link between Varna and Rousse will be built.

“The construction of a common regional cluster like the Thracian Economic Zone will attract investors and will encourage the economic development of the North-East and North Central Planning Region”, District Governor of Dobrich Krasimir Kirilov commented on the meeting on BNT, on January 10th , 2018. 

OFFICIAL EVENT OF THE BLACK SEA ECONOMIC ZONE CLUSTER (BSEZC) NATIONAL ASSOCIATION FOR PUBLIC BENEFIT В Областна администрация Варна официално беше представен „Проект за Регионален център по бедствия и аварии“ на СНЦ “КЧИЗ“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share